Обществени поръчки -Профил на купувача

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Плувен комплекс в Приморски парк, гр. Бургас”,

СЪОБЩЕНИЕОбщина Бургас, на основание чл.38 ал.4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на малка обществена поръчка, с предмет "Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Плувен комплекс в Приморски парк, гр. Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 30.05.2009 г. (събота), от 9,30 часа, в административната сграда на Община…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Младежки културен център", гр. Бургас".

ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за обект "Младежки културен център", гр. Бургас". Проект "Подобряване на културната инфраструктура на Община Бургас"Договор за безвъзмездна финансова помощ № 161РО001/1.1-01/2007/045Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 161РО001/1.1-01/2007Оперативна програма "Регионално…

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет:„Услуги по ларвицидна обработка на комарни биотопи и дезинсекционни мероприятия срещу комари и кърлежи на територията на Община Бургас за периода 2009 - 2011 година, включваща:

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Услуги по ларвицидна обработка на комарни биотопи и дезинсекционни мероприятия срещу комари и кърлежи на територията на Община Бургас за периода 2009 - 2011 година, включваща:- ларвицидна обработка на комарни и биотопи с подходящи препарати;- дезинсекционни обработки…

прочетете повече

Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри за нуждите на администрацията на Община Бургас, съгласно Приложени № 1, 2, 3 и 4, неразделна част от документацията".

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри за нуждите на администрацията на Община Бургас, съгласно Приложени № 1, 2, 3 и 4, неразделна част от документацията". 2009 г.

прочетете повече

„Доставка на нов товарен автомобил за репатриране на леки автомобили и джипове за нуждите на Община Бургас", съгласно техническото описание, неразделна част от документацията."

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на нов товарен автомобил за репатриране на леки автомобили и джипове за нуждите на Община Бургас", съгласно техническото описание, неразделна част от документацията." 2009 г.

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет:„Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас. Видове и предвидени минимални (приблизителни) количества по позиции: 1. Месо и месни произведения. 2. Мляко и млечни продукти. 3. Плодове…

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: Избор на финансова институция за предоставяне на Община Бургас на целеви, дългосрочен, инвестиционен банков кредит в размер на 16 млн. лева"

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Избор на финансова институция за предоставяне на Община Бургас на целеви, дългосрочен, инвестиционен банков кредит в размер на 16 млн. лева", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 18.05.2009 г. /понеделник/,…

прочетете повече

Съобщение относно обществена поръчка с предмет: „Разширение на ЦДГ №17 „Раковина” - Ул. Хр. Ботев №48, гр.Бургас”.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Разширение на ЦДГ №17 "Раковина" - Ул. Хр. Ботев №48, гр.Бургас". Уведомяваме Ви, че на 16.05.2009 год. / Събота/ от 11,00 часа, в сградата на Община Бургас, ул." Александровска" №26, стая № 407 ще се състои отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници в горецитираната процедура, на основание чл. 69а ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Председател…

прочетете повече