Обществени поръчки -Профил на купувача

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 12 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас”.

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 12 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас". 2009 г.  

прочетете повече

"Осъществяване на консултантски услуги - извършване на строителен надзор върху изпълнение на СМР на обекти: ОУ „Елин Пелин”; ПГ САГ „Кольо Фичето”; ПГЕЕ ”Константин Фотинов” и СОУ „Иван Вазов”; ГПНЕ "Гьоте" и ГПАЕ "Гео Милев"; Ц

"Осъществяване на консултантски услуги - извършване на строителен надзор върху изпълнение на СМР на обекти:ОУ "Елин Пелин"; ПГ САГ "Кольо Фичето"; ПГЕЕ "Константин Фотинов" и СОУ "Иван Вазов"; ГПНЕ "Гьоте" и ГПАЕ "Гео Милев"; ЦДГ №2 "Ханс Кр. Андерсен" По проект: ,,Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас" Договор BG161РО001/1.1-01/2007/029, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Публикуване на обяви и съобщения, свързани с дейността на община Бургас”

ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Публикуване на обяви и съобщения, свързани с дейността на община Бургас" 2009 г.  

прочетете повече

„Реконструкция, модернизация и благоустрояване на спортен комплекс „Изгрев" в парк „Изгрев", УПИ II, кв. 19, ж.к. „Изгрев", гр. Бургас"

ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Реконструкция, модернизация и благоустрояване на спортен комплекс "Изгрев" в парк "Изгрев", УПИ II, кв. 19, ж.к. "Изгрев", гр. Бургас". 2009 г.      

прочетете повече

Проектиране на обект: "Детска млечна кухня и домашен социален патронаж" в УПИ V, кв. 18 по плана на зона "А", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, в обем и съдържание съгласно техническото задание и изискванията на Наредба № 4 на

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране на обект: "Детска млечна кухня и домашен социален патронаж" в УПИ V, кв. 18 по плана на зона "А", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, в обем и съдържание съгласно техническото задание и изискванията на Наредба № 4 на ОС на ИП" 2009 г.

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на сградата на ЦДГ № 1, "Звездица", град Бургас".

Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Основен ремонт на сградата на ЦДГ № 1 "Звездица”, град Бургас”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 14.07.2009 г. (вторник) от 15,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска"…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване ценовите офе,ти на допуснатите участници в обществената поръчка с предмет: Извършване на основен ремонт на санитарни възли в училища и детски градини в ОБщина Бургас по лотове

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕОбщина Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Извършване на основен ремонт на санитарни възли в училища и детски градини в ОБщина Бургас по лотове както следва:ЛОТ 1: СОУ "Димчо Дебелянов"; СОУ "Йордан Йовков"; "Христо Ботев", кв. "Сарафово; ОДЗ 7 "Райна Княгиня";ЛОТ 2: ОУ "Бр. Миладинови"; ОУ "П.К. Яворов"; ОУ "Васил…

прочетете повече