Обществени поръчки -Профил на купувача

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : "Актуализация на ПУП- ПРЗ за ж.к. "Зорница", град Бургас"

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ   І. Описание на предмета на поръчката. 1. Предмет на обществената поръчка: Изготвяне на окончателен проект в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и  планове за обект "Актуализация на ПУП- ПРЗ за ж.к. "Зорница”, град Бургас”. 2. Обособени…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционен проект и изграждане на обект: „Канализация кв. Крайморие по ул. ”Черноморка” от о.т. 17 до о.т. 9 и по ул. „Бриз” от о.т. 9 до о.т. 6, кв. Крайморие, гр

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически инвестиционен проект и изграждане на обект: "Канализация кв. Крайморие по ул. ”Черноморка” от о.т. 17 до о.т. 9 и по ул. "Бриз” от о.т. 9 до о.т. 6, кв. Крайморие, гр. Бургас, Община Бургас””.    2009 г.  

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ с предмет: "Изграждане на канализация в кв. "Долно Езерово" и канална помпена станция с тласкател до Пречиствателна станция за отпадни води - Бургас"

Община Бургас на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на канализация в кв. "Долно Езерово" и канална помпена станция с тласкател до Пречиствателна станция за отпадни води - Бургас" Проект № 58111-100-291 "Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и тласкател до ПСОВ"Номер на договор за безвъзмездна финансова помощ: 58111-С100-29/23.12.2008…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално, кухненско и медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла №3, Детска ясла №5, Домашен социален патронаж, Детска кух

СЪОБЩЕНИЕ           Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално кухненско и медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла № 3, Детска ясла № 5, Домашен социален патронаж, Детска кухня, НПО, ЦДГ № 20 "Златното ключе", ОДЗ №3 "Звънче" и ЦДГ…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на готова храна 5 (пет) пъти дневно за нуждите на децата от ДДЛРГ „Ал.Г.Коджакафалията” – гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов” №21 ,както следва:1. Сутрешна закуска; 2. Подкре

         СЪОБЩЕНИЕ              Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на готова храна 5 (пет) пъти дневно за нуждите на децата от ДДЛРГ "Ал. Г. Куджакафалията" - гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" № 21" - № 93-00-1218/2009 г., че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата…

прочетете повече

Съобщение за отваряне на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Проектиране на Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж, находящи се в УПИ V, кв. 18 по плана на зона „А”, ж.р. „Меден Рудник”, гр. Бургас”.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, във връзка с чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на малка обществена поръчка, с предмет "Проектиране на Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж, находящи се в УПИ V, кв. 18 по плана на зона "А”, ж.р. "Меден Рудник”, гр. Бургас”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 15.09.2009…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка и аранжировка на букети, венци, кошници за протоколни нужди на Общината. Доставка на различни по вид и големина аранжировки от отрязан цвят, зеленина и

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка и аранжировка на букети, венци, кошници за протоколни нужди на Общината. Доставка на различни по вид и големина аранжировки от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали, предназначени за разполагане в представителните кабинети  и зали…

прочетете повече

Покана от "Бургасбус" ЕООД за представяне на оферти за възлагане на малка обществена поръчка: Сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2009 г.

ПОКАНА от общинската фирма "БургасБус"ЕООД за представяне на оферти при възлагане на малка обществена поръчка по реда на чл.2, от НВМОП. Кратко описание на поръчката: Целта на процедурата е сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2009 г. на "Бургасбус" ЕООД гр.Бургас.   Вижте повече приложения файл:

прочетете повече