Обществени поръчки -Профил на купувача

Дезинсекционни мероприятия срещу комари и кърлежи на територията на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАСДирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Услуги по ларвицидна обработка на комарни биотопи и дезинсекционни мероприятия срещу комари и кърлежи на територията на Община Бургас за периода 2009 - 2011 г., включваща:- ларвицидна обработка на комарни биотопи с подходящи препарати;- дезинсекционни обработки срещу…

прочетете повече

Сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Целогодишно поддържане и почистване на съществуващите озеленени площи и прилежащите им алеи, градини и площадки, целогодишно поддържане на парковата мебел, детски съоръжения,

ОБЩИНА БУРГАС Д О К У М Е Н Т А Ц И ЯзаСключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Целогодишно поддържане и почистване на съществуващите озеленени площи и прилежащите им алеи, градини и площадки, целогодишно поддържане на парковата мебел, детски съоръжения, поливни системи, питейни фонтанки и др. на територията на Община Бургас, както и извършване на дейности по оформяне на…

прочетете повече

Община Бургас открива процедура по извършване на замяна на недвижим имот - частна общинска собственост

На основание чл. 40, ал.2, т.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с постъпило заявление вх. №91-00-462/11.09.08 год. от Парашкева Щерионова Динева, Георги Банов Порашки, Щерион Динев Динев, Марчи Димова Топчийска и Жени Димова Маврова - Чанкова, собственици на имот с пл.№1855, целият с площ 11 986 кв.м., находящ се в района на Гробищен парк -Бургас, възстановен с влязло в сила решение №4436/28.03.1995 г. на Бургаски Районен…

прочетете повече

Упражняване на строителен надзор по чл.166, ал.1, т.1 и чл.168 от ЗУТ за общински строежи от III и IV категория Улично и парково осветление

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕпо провеждането на процедуратапри открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки СЪДЪРЖАНИЕ:УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 2КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 3ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ 5ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 6КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. 10СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР…

прочетете повече

Община Бургас открива процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи ученически столове

  О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедура за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи ученически столове, както следва: 1.Помещения с полезна площ 276 кв. м., находящи се в сутерена в сградата на ПГЕЕ "К. Фотинов" и СОУ "Иван Вазов" в гр. Бургас, при граници: изток - умивалник…

прочетете повече

Заповед за откриване на процедура по сключване на договори за възлагане на дейности по обезопасяване на водните площи, медицинско обслужване и санитаро-хигиенно и техн. подържане на следните морски плажове, находящи се на територията на Община Бургас

    ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №2199/18.08.2008 г.   С решение №338 от 26.05.2008 г. и на основание чл.7 ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Министерския съвет на Република България предоставя за управление на Община Бургас обекти, изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове и прилежащата им акватория, съгласно приложение, съдържащо списък на обектите. - Морски плаж „Сарафово…

прочетете повече

Община Бургас открива процедура по обезопасяване на морски плажове

  ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №2090 от 07.08.08 г. С решение №338 от 26.05.2008 г. и на основание чл.7 ал.3 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Министерския съвет на Република България предоставя за управление на Община Бургас обекти, изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове и прилежащата им акватория, съгласно приложение, съдържащо списък на обектите. - Морски плаж "Крайморие - юг", подробно…

прочетете повече

Втори етап на процедурата по обезопасяване и поддържане на морски плаж

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас уведомява всички кандидати подали заявления и допуснати до втори етап на процедура за възлагане на дейности по обезопасяване на водните площи, медицинско обслужване и санитаро-хигиенно и техническо подържане на морски плаж “Крайморие”, открита със Заповед № 1647/24.06.2008 г. на Кмета на Община Бургас, че събеседването с кандидатите ще се проведе на 09.07.2008 год.…

прочетете повече