Обществени поръчки -Профил на купувача

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 4 броя нови леки автомобили при условията на покупка на изплащане“.

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Доставка на 4 броя нови леки автомобили при условията на покупка на изплащане". гр. Бургас, 2017 г. Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 26.06.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26. Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 27.06.2017…

прочетете повече

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва:

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва:           Обособена позиция 1: Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на професионална гимназия по транспорт, УПИ VIII, кв. 47 по плана на к-с "Лазур", ПИ с идентификатор 07079.607.457 по…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по проекти, по процедура: BG16RFOP001-1.004 „Изпълнение на ин

ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите по проекти, по процедура: BG16RFOP001-1.004 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас" и процедура: BG16RFOP001-3.002 "Подкрепа за професионалните училища в…

прочетете повече

Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, с предмет:

Уведомяваме Ви, че на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за подаване на оферти, относно обществена поръчка с предмет: "Обновяване и разширяване на сървърна и мрежова инфраструктура и доставка на компютри за общинска администрация на Община Бургас по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Обновяване и разширяване на налична сървърна и мрежова инфраструктура на общинска администрация на Община Бургас…

прочетете повече

Съобщение относно отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, учебни и игрови пособия, учебни помагала и материали за школа по изобразително изкуство по обособени п

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на канцеларски материали, учебни и игрови пособия, учебни  помагала и материали за школа по изобразително изкуство по обособени позиции: Обособена позиция 1. Доставка на канцеларски материали и материали за школа по изобразително изкуство. Обособена позиция 2. Доставка на…

прочетете повече

Съобщение относно отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: "Пристрояване на физкултурен салон към Търговска  гимназия - гр. Бургас, находяща се в УПИ VІ, кв. 9 по плана на ЦГЧ - Бургас, ПИ с идентификатор…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителство на „ЦДГ №4 „Калинка“ кв.Рудник, изграждане на филиал кв.Черно море“, в УПИ II, кв.113 по плана на кв. Черно море – гр.Бургас и изграждане на довежд

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Определяне на изпълнител за строителство на  "ЦДГ №4  "Калинка" кв.Рудник, изграждане на филиал кв.Черно море", в УПИ II, кв.113 по плана на кв. Черно море - гр.Бургас и изграждане на довеждащия водопровод по одобрен проект "Уличен водопровод от о.т.426 до УПИ II, кв.113 по плана на кв. Черно море - гр.Бургас" гр. Бургас,…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програ

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас…

прочетете повече