Обществени поръчки -Профил на купувача

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Изготвяне на стратегически документи на Община Бургас, по проекти финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове”Обособена позиция 1- „Изготвяне на стратегия за устойчиво развитие на т

   ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Изготвяне на стратегически документи на Община Бургас, по проекти финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове" Обособена позиция 1- "Изготвяне на стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас 2018-2023  година"; Обособена позиция 2 - "Изготвяне на стратегия  и повишаване…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор /инженеринг/ по обособени позиции, както следв

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор /инженеринг/ по обособени позиции, както следва:  Обособена позиция 1: Реконструкция на учебно- производствена база на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- гр. Бургас, сграда с…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно промяна на часа на отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Закупуване на 2 броя - нов репатриращ автомобил – тип „Паяк“ – доставка при условията на финансов лизинг”, обявена с Решение №1354/01.0

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно промяна на часа на отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Закупуване на 2 броя - нов репатриращ автомобил - тип "Паяк" -  доставка при условията на финансов лизинг", обявена с Решение №1354/01.06.2017г. на Красимир Стойчев- Заместник-кмет при Община Бургас, публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС № 2017/S 105-209531 от 02.06.2017 г., в РОП под № 00797-2017-0029.    …

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Закупуване на 2 броя - нов репатриращ автомобил – тип „Паяк“ – доставка при условията на финансов лизинг”, обявена с Решение №1354/01.06.2017г. на Красими

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Закупуване на 2 броя - нов репатриращ автомобил - тип "Паяк" -  доставка при условията на финансов лизинг", обявена с Решение №1354/01.06.2017г. на Красимир Стойчев- Заместник-кмет при Община Бургас, публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС № 2017/S 105-209531 от…

прочетете повече

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: Изработване на ПУП по обособени позиции, както следва:

  Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: Изработване на ПУП по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за нов гробищен парк в ПИ с идентификатори 07079.665.149, 07079.665.150, 07079.665.151, 07079.665.152, 07079.665.153, 07079.665.154 и 07079.665.155 по КК на гр.Бургас и ПУП - ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за осигуряване на достъпна среда за ЦСРИ, гр. Бургас, ул. Сан Стефано, 32“ по проект „Подобряване на материалната база на социалната

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за осигуряване на достъпна среда за ЦСРИ, гр. Бургас, ул. Сан Стефано, 32" по проект "Подобряване на материалната база на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция", съвместна дейност между фонд "Социална закрила" към Министерството…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на 4 броя нови леки автомобили при условията на покупка на изплащане“

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Доставка на 4 броя нови леки автомобили при условията на покупка на изплащане", обявена с Решение № 1192/15.05.2017г. на Красимир Стойчев- Заместник-кмет при Община Бургас, публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС № 2017/S 095-186353 от 18.05.2017 г., в РОП под № 00797-2017-0028.     На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане…

прочетете повече

Съобщение относно отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на пешеходна зона ул. „Богориди“ от ул. „Лермонтов“ до

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за: Обособена позиция № 1: "Реконструкция на пешеходна зона ул. "Богориди" от ул. "Лермонтов" до ул. "Демокрация", гр. Бургас"; Обособена позиция № 2: "Реконструкция на междублоково пространство УПИ VII, кв. 118А, Зона В в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща…

прочетете повече