Обществени поръчки -Профил на купувача

Ив. Б. в процес на подготовка

прочетете повече

Съобщение за публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, относно обществена поръчка с предмет: „Изграждане на водопроводна мрежа за минерална вода, в. з. Минерални бани, гр. Бургас, общ. Бургас“

Община Бургас извършва промяна на основание чл. 100, ал. 6 от ЗОП, поради разминаване на срока за изпълнение на поръчката, посочен в Документацията за обществена поръчка и Обявлението за поръчка, с предмет: "Изграждане на водопроводна мрежа за минерална вода, в. з. Минерални бани, гр. Бургас, общ. Бургас", а именно: в Документацията е посочен срок за изпълнение на поръчката - 130 календарни дни, а в Обявлението - 150 календарни…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на стратегия и повишаване на местния потенциал за прилагане на подхода ВОМР“ по проект №BG14MFOP001-4.001-0013 „Създаване на Местна инициати

  СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на стратегия  и повишаване на местния потенциал за прилагане на подхода ВОМР" по проект №BG14MFOP001-4.001-0013 "Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Община Бургас и Община Камено" по Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. Оферти за участие в процедурата могат…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка и монтаж на обзавеждане за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов". Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на обзавеждане за…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е отноосно: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на специализирано оборудване за Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов", Професионална гимназия по механоелектротехника…

прочетете повече

Съобщение относно отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за: ОП1: „Реконструкция на пешеходна зона ул. “Богориди“ от ул. “Лермонтов“ до ул. “Демокрац

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи за: Обособена позиция № 1: "Реконструкция на пешеходна зона ул. "Богориди" от ул. "Лермонтов" до ул. "Демокрация", гр. Бургас"; Обособена позиция № 2: "Реконструкция на междублоково пространство УПИ VII, кв. 118А, Зона В в ж.р. Меден рудник, гр. Бургас и обслужваща…

прочетете повече

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Изготвяне на стратегия и повишаване на местния потенциал за прилагане на подхода ВОМР“ по проект №BG14MFOP001-4.001-0013 „Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Общин

   ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Изготвяне на стратегия  и повишаване на местния потенциал за прилагане на подхода ВОМР" по проект №BG14MFOP001-4.001-0013 "Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Община Бургас и Община Камено" по Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. гр. Бургас, 2017 г. Оферти за участие…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на обособена позиция към обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на стратегически документи на Община Бургас, по проекти финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове”

  СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на обособена позиция към обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на стратегически документи на Община Бургас, по проекти финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове" Обособена позиция 1- "Изготвяне на стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас 2018-2023  година" Обособена позиция 2 - "Изготвяне на стратегия  и повишаване на местния потенциал…

прочетете повече