Обществени поръчки -Профил на купувача

Възлагане на обществена поръчка чрез Публично състезание с предмет: „ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И МЕРОПРИЯТИЯ”

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет:                                       "ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И МЕРОПРИЯТИЯ"         гр. Бургас, 2018 г. Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 17.09.2018г. на адреса на Възложителя…

прочетете повече

Процедура по договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в" , с предмет:„Преработка на работен инвестиционен проект за "Изграждане на социални жилища в зона „Д" на ж. р. "Меден рудник ", УПИ VIII

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Процедура по договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" , с предмет:"Преработка на работен инвестиционен проект за "Изграждане на социални жилища в зона "Д" на ж. р. "Меден рудник ",  УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас"  гр. Бургас, 2018 г.   Срок за подаване на оферта : до 17.15 ч. на 03.09.2018г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура, с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) по 2 обособени позиции"

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) по 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: "Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в урегулиран…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на безплатна храна, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и / или добавки към

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка на безплатна храна, съгласно Наредба №11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и / или добавки към нея за служителите на ОП "Чистота Еко", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2018-0026 Oбявява,…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА обществена поръчка чрез обява по чл.20 ал.3 т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване за осигуряване на достъпна среда за ЦСРИ, гр. Бургас, ул. “Сан Стефано“ № 32, по проект „Подобряване на материалната база на социалната

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА обществена поръчка чрез обява по чл.20 ал.3 т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка на оборудване за осигуряване на достъпна среда за ЦСРИ, гр. Бургас, ул. "Сан Стефано" № 32, по проект "Подобряване на материалната база на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция", съвместна дейност между фонд "Социална закрила" към МТСП и община Бургас"   На основание чл. 96, ал. 4 от ППЗОП…

прочетете повече

„Реконструкция на ул. „Оборище“ от о.т. 92 до о.т. 172, ул. „Асен Златаров“ от о.т. 93 до о.т. 166, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ от о.т. 85 до о.т. 112, ул. „Средна гора“ от о.т. 114 до о.т. 158А, гр. Бургас“

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на ул. "Оборище" от о.т. 92 до о.т. 172, ул. "Асен Златаров" от о.т. 93 до о.т. 166, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" от о.т. 85 до о.т. 112, ул. "Средна гора" от о.т. 114 до о.т. 158А, гр. Бургас" гр. Бургас, 2018 г. Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 13.11.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, обособени в 2 позиции"

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за обществена поръчка, с предмет: "Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас, обособени в позиции както следва: ОП1: "Реконструкция на ул. "Христо Фотев" от о.т. 1451 до о.т. 1453 и от о.т. 1445 до о.т. 1447, ул. "Цар Самуил" от о.т. 1455 до о.т. 1467, ул. "Македония" от о.т. 400 до о.т. 1460 и от о.т. 356 до о.т. 400, ул. "Пробуда"…

прочетете повече

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Доставка на оборудване за осигуряване на достъпна среда за ЦСРИ, гр. Бургас, ул. “Сан Стефано

  На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП се удължава срокът за приемане на оферти по горецитираната обществена поръчка, тъй като в първоначално определения срок е получена само две оферта за участие. Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 20.08.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26. Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 21.08.2018 г. от 10:30 ч.…

прочетете повече