Обществени поръчки -Профил на купувача

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантска услуга – упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ по обособени позиции, както следва:

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "Извършване на консултантска услуга - упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ по обособени позиции, както следва: ОП 1: Извършване на консултантска услуга - упражняване на строителен надзор за строежи в рамките на проект: "Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап", ДБФП BG16RFOP001-1.004-006-С01…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПОДГОТОВКА, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА МЕЖДУНАРОДНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА в град Бургас по проект „Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за с

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет: "ПОДГОТОВКА, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА МЕЖДУНАРОДНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА в град Бургас по проект "Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите" (YOUMIG)"   На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка…

прочетете повече

Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Покупка на корабен дизел(газьол) за нуждите на кораб, собственост на Община Бургас“

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Покупка на корабен дизел(газьол) за нуждите на кораб, собственост на Община Бургас"     гр. Бургас, 2019 г.     Данни за Възложителя Община Бургас 8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26   Лице за контакт: Гергана Стоянова- ст. юрисконсулт в…

прочетете повече

Договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Комплексно ежедневно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на сградите, ползвани от администрацията на Община Бургас и

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" ПОКАНА    На основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ще се проведе договаряне без предварително обявление с предмет: "Комплексно ежедневно почистване, хигиенизиране с препарати и техника и зареждане със санитарни консумативи на сградите, ползвани от администрацията на Община Бургас и  от второстепенни разпоредители с бюджети" по обособени позиции: Обособена…

прочетете повече

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект „Реконструкция на обслужваща улица и изграждане на нова велосипедна алея, с елементи на техническата ин

  ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект "Реконструкция на обслужваща улица и изграждане на нова велосипедна алея, с елементи на техническата инфраструктура от о.т. 11 и о.т. 12, по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас до о.т. 54, по плана на кв. Лозово, гр.Бургас и…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно – образователен център за съвременно изкуство и библиотека, находяща се в централната част на град Бургас“

ОБЩИНА БУРГАСДирекция"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно - образователен център за съвременно изкуство и библиотека, находяща се в централната част на град Бургас" гр. Бургас, 2019 г. На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен,…

прочетете повече

Договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Община Бургас, на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и поради необходимостта от организиране на музикален фестивал "Spice Music Festival, 90s", в два дни 9 и 10 август 2019 год., с участието на различни световноизвестни артисти на специално изградени сцени в територията на Пристанище Бургас, обяви процедура на договаряне без предварително обявление, предмет: "Организиране на музикален…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в публично състезание с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА И/ИЛИ В СТРАНАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ВСИЧКИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНА

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на публично състезание, с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА И/ИЛИ В СТРАНАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ВСИЧКИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНА БУРГАС И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0002, oбявява,…

прочетете повече