В периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г.

АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализът обхваща периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. Регистрирани са общо 20 /двадесет/ броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Пет от тях са получени по интернет. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и поле за препоръки и предложения…

прочетете повече

I. Преглед на резултатите

Първи въпрос: Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Бургас? - 20 отговора: повече от 5 пъти - 10 отговора; между 1 и 5 пъти - 5 отговора; 1 път - 5 отговора; Втори въпрос: Кои места за обслужване сте посещавали?  - 20 отговора Център за обслужване на гражданите /ЦАО/ - 14 отговора; Териториална дирекция - 5 отговора; дирекция МПДТР - 1 отговор; Трети въпрос: За какви услуги най-често сте посещавали Община…

прочетете повече

ІІ. Мерки за подобряване

Във връзка със степента на удовлетвореност от нивото на обслужване е необходимо най-вече да се  подобрят: 1. компетентностите на служителите, пряко ангажирани с предоставянето на административни услуги на граждани и бизнеса. 2. обстановката, в която се предоставят административните услуги. 3. предоставянето на достъп до информация.

прочетете повече