В периода 01.07.2011 г. до 31.12.2011 г.

АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализът обхваща периода 01.07.2011 г. до 31.12.2011 г. Регистрирани са общо 16 /шестнадесет/ броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Три от тях са получени по интернет. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и поле за препоръки…

прочетете повече

I. Преглед на резултатите

Първи въпрос: Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Бургас? - 16 отговора:  - повече от 5 пъти - 10 отговора;  - между 1 и 5 пъти - 4 отговора;  - 1 път - 2 отговора; 

прочетете повече

прочетете повече

Втори въпрос: Кои места за обслужване сте посещавали? - 16 отговора  - Център за обслужване на гражданите /ЦАО/ - 10 отговора;  - Териториална дирекция - 1 отговор;  - дирекция МПДТР - 1 отговор;  - ЦАО и ТД - 4 отговора; 

прочетете повече

прочетете повече

Трети въпрос: За какви услуги най-често сте посещавали Община Бургас? - 29 отговора - по гражданско състояние /ГРАО/ - 9 отговора;  - стопански дейности /СД/ - 5 отговора;  - устройство на територията и строителство /УТС/ - 6 отговора;  - предложение, жалба или друг документ /ЦАО/ - 4 отговора;  - да платите дадена такса /МПДТР/- 5 отговора 

прочетете повече

прочетете повече

Четвърти въпрос:  В каква степен получавате нужната Ви информация? - 15 отговора  - напълно - 12 отговора;   - отчасти - 2 отговора;  - неполучавам - 1 отговор

прочетете повече