В периода 01.07.2011 г. до 31.12.2011 г.

прочетете повече

Осми въпрос:  Къде според Вас е най-добре да се извършва обслужването? - 16 отговора  -  в специализирана зала -  12 отговора;  - по работните места на служителите -  2 отговора;  - чрез интернет -  2 отговора; 

прочетете повече

прочетете повече

Девети въпрос:  Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение? - 15 отговора  - достъп до информация - 4 отговора;  - количество на предоставена информация - 2 отговора;  - отношението на служителите към Вас - 1 отговор;  - обстановката, в която се предоставят услуги - 9 отговора; 

прочетете повече

прочетете повече

ІІ. Изпълнение на мерките от предходното шестмесечие и обобщение на резултатите

Като цяло отговорите от анкетните карти сочат удовлетвореност от страна на клиентите от предоставените услуги и информация, както и от отношението и компетентността на служителите, което е в изпълнение на т.1 от Мерките за подобряване от предходното шестмесечие. Остава висок процентът на посещаемост на Центъра за административно обслужване в сравнение с териториалните дирекции. Важен момент от проучването…

прочетете повече

ІІI. Мерки за подобряване

1. Планиране на основен ремонт на Центъра за административно обслужване, с цел по-добро качество на обслужване и по-добри условия за граждани и служители. 2. Поставяне на охрана в ЦАО. 3. Ясен регламент при разглеждане на заявления по ЗДОИ и определяне на служител, отговарящ за работа с клиенти по ЗДОИ.     

прочетете повече