В периода 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г.

АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализът обхваща периода 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. Регистрирани са общо 9 /девет/ броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Една от тях е получена по интернет. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и поле за препоръки и предложения…

прочетете повече