Търгове и конкурси

ЗАПОВЕД № 2445/13.09.17 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на самостоятелно обособена част от недвижим имот

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД № 2445/13.09.2017 г.   На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал. 1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в изпълнение решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.41 от дневния ред на проведеното на 25.07.2017 г. заседание  (Протокол №29), ОТКРИВАМ: Процедура за провеждане на…

прочетете повече

ЗАПОВЕД № 2261/28.08.17 г. Процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, както следва

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД № 2261/28.08.17 г.            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решения на Общински съвет - Бургас от проведени заседания на 28.03.2017 г. (Протокол №25), на 30.05.2017 г. (Протокол № 27) и на 27.06.2017 г. (Протокол № 28),   ОТКРИВАМ…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №2262/28.08.2017 Процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-333

ОБЩИНА БУРГАС  ЗАПОВЕД № 2262/28.08.2017   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.21 от дневния ред на проведеното на 30.05.2017 г.  заседание (Протокол №27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    …

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1893/19.07.2017г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ № 011002 (нула едно едно нула нула две) – частна общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД№1893/19.07.2017г.   На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, чл. 52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас и Решениe на Общински съвет- Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното на 27.06.2017г. заседание (Протокол № 28), във връзка с чл. 56 от същата наредба,   О Т К Р И В А М :  …

прочетете повече

ЗАПОВЕД № 1889/18.07.17 г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД № 1889/18.07.17 г. На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, чл. 52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас и Решениe на Общински съвет- Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното на 27.06.2017г. заседание (Протокол № 28), във връзка с чл. 56 от същата наредба, О Т К Р И В А М :   Процедура…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1321/30.05.17 Г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на самостоятелно обособени обекти - общинска собственост, както следва

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД№ 1321/30.05.17 г.             На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл. 18, ал. 1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в изпълнение решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.31 от дневния ред на проведеното на 25.04.2017 г. заседание  (Протокол…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1397/07.06.17 г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас

   ЗАПОВЕД  №1397/07.06.2017г.    На основание чл. 14 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 24 от дневния ред на проведеното на 28.02.2017 г. заседание (Протокол № 24), във връзка с чл. 55, ал. 1 от същата наредба и  чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността  и ползването на земеделски земи,   О  Т  К  Р  И  В …

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1136/15.05.17 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, находящ се в землище с. Миролюбово, община Бургас, местност „Жълъда“

 ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД   №1136/15.05.17 г.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, §12 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите и чл. 14 и 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинските имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 15 от дневния ред на проведеното на 20.12.2016 г. заседание (Протокол № 21), изменено и допълнено…

прочетете повече