Търгове

№ 2566/29.09.20 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от недвижим имот, находящ се в град Бургас, кв. Крайморие, ул. „Вълнолом“ № 8, с функционално предназначение...

ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д № 2566/29.09.20 г. На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието на проведеното на 29.09.2020 г. заседание (Протокол № 13), ОТКРИВАМ:  Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване…

прочетете повече

№ 2565/29.09.20 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва

ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д № 2565/29.09.20 г.               На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.21 от дневния ред на проведеното на 28.07.2020 г. заседание (Протокол №…

прочетете повече

№2567/29.09.2020 Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 1 стопанска година (01.10.2020 г. - 31.09.2021

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД  №2567/29.09.2020   На основание и чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността  и ползването на земеделски земи, чл. 14, чл. 55, ал. 1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 23 от дневния ред на проведеното на 27.02.2020 г. заседание (Протокол № 7)  О  Т  К  Р  И  В  А  М : Процедура за провеждане на…

прочетете повече

№ 2203/01.09.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните нежилищни обекти, собственост на Община Бургас

  ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 2203/01.09.2020 г.   На основание чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.24 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11),   ОТКРИВАМ:   Процедура…

прочетете повече

№ 2202/01.09.2020 г. Процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост

  ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД                                                                                                     № 2202/01.09.2020 г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата…

прочетете повече

№ 2204/01.09.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

  ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 2204/01.09.2020 г.               На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.30 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол…

прочетете повече

Поправка на техническа грешка и изменение на Заповед № 1993/11.08.2020 г. на кмета на община Бургас за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

  ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д  № 2174/28.08.20 г.   След извършена служебна проверка на моя Заповед № 1993/11.08.20 г., се установи, че е допусната изчислителна грешка при определяне на стъпката за наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, описан в т.1 от посочената заповед и същата следва да бъде коректно изчислена. Съгласно разпоредбата…

прочетете повече

№ 2044/18.08.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на поставяем обект и част от недвижим имот – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 2044/18.08.2020 г.   На основание чл. 14, ал.1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал. 1 чл. 18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.21 и т.23 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11),   ОТКРИВАМ:…

прочетете повече