Търгове и конкурси

№3142/09.11.17 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на 1340 кв.м, представляващи реална част от УПИ І, целият с площ 8 248 кв.м. в кв.29 на ПЗ „Север“

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №3142/09.11.17 г.             На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в изпълнение решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.20 от дневния ред на проведеното на 29.08.2017 г. заседание  (Протокол №30),   ОТКРИВАМ:   Процедура…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №2899/17.10.2017 г. Процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ, кв. 27а по плана на ПЗ Север

ОБЩИНА БУРГАС  ЗАПОВЕД № 2899/17.10.17 г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.18 от дневния ред на проведеното на 29.08.2017 г. заседание (Протокол №30)                                                                                                                                                                                                                                                              …

прочетете повече

ЗАПОВЕД №2900/17.10.2017 г. Процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV, кв. 27а по плана на ПЗ Север

ОБЩИНА БУРГАС  ЗАПОВЕД № 2900/17.10.17 г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.17 от дневния ред на проведеното на 29.08.2017 г.  заседание (Протокол №30)                                                                                                                                                                                                                                                              …

прочетете повече

ЗАПОВЕД №2848/12.10.2017 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 06776.78.212 по КККР на с. Брястовец

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД№2848/12.10.2017 г.   На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, чл. 52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас и Решениe на Общински съвет- Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното на 27.06.2017 г. заседание (Протокол № 28), във връзка с чл. 56 от същата наредба,   О  Т  К …

прочетете повече

ЗАПОВЕД №2847/12.10.2017 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 06776.78.207 по КККР на с. Брястовец

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД  №2847/12.10.2017г.   На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, чл. 52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас и Решениe на Общински съвет- Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното на 27.06.2017 г. заседание (Протокол № 28), във връзка с чл. 56 от същата наредба,   О  Т  К …

прочетете повече

ЗАПОВЕД №2830/10.10.2017 г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 1 стопанска година

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД  №2830/10.10.2017 г.   На основание чл. 14 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 24 от дневния ред на проведеното на 28.02.2017 г. заседание (Протокол № 24), във връзка с чл. 55, ал. 1 от същата наредба и  чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността  и ползването на земеделски земи,   О Т К Р И В А М :   Процедура…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №2808/09.10.2017 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години, на поземлен имот с идентификатор 07079.13.1512 по КККР на гр. Бургас, землище кв. Банево

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД  №2808/09.10.2017 г.   На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл. 52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и Решения на Общински съвет - Бургас, по т. 21 от дневния ред на проведеното на 29.08.2017 г. заседание (Протокол № 30), във връзка с чл. 281а от Закона за електронните съобщения      ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №2610/26.09.2017г. Процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, както следва

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД № 2610/26.09.2017г.            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решения на Общински съвет - Бургас, приети по т.35 и т.36 от дневния ред на проведено на 25.07.2017 г. заседание (Протокол №29), ОТКРИВАМ: Процедури за провеждане…

прочетете повече