Търгове

ЗАПОВЕД №1054/22.04.16г. Откриване на процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД№1054/22.04.16г.     На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.62 от дневния ред на проведеното на 29.03.2016 г.  заседание (Протокол №9)                                                                                                                                                                                                  …

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1053/22.04.16г. Процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, както следва ...

ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД №1053/22.04.16г.     На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.62 от дневния ред на проведеното на 29.03.2016 г.  заседание (Протокол №9)                                                                                                                                                                                                  …

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1052/22.04.16г. Откриване на процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост ...

ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД №1052/22.04.16г. На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.27 от дневния ред на проведеното на 29.03.2016 г.  заседание (Протокол №9)                                                                                                                                  …

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1050/22.04.16г. Процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, както следва

ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД  №1050/22.04.16г.   На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решения на Общински съвет - Бургас от проведените заседания на 29.03.2016г. (Протокол №9) и Заповед №1024/21.04.2016г.на Кмета на Община Бургас,     ОТКРИВАМ :     Процедури…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1048/22.04.16г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на два броя каси за продажба на автобусни билети, с номера № 10 и № 11

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №1048/22.04.16г.               На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в съответствие с решение на Общински съвет- Бургас,прието по т.36 от дневния ред на проведеното на 29.03.2016г. заседание (Протокол №9)…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1049/22.04.16г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни обекти - частна общинска собственост, както следва

ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД № 1049/22.04.16г.     На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в съответствие с решение на Общински съвет- Бургас,прието по т.36 от дневния ред на проведеното на 29.03.2016г. заседание (Протокол №9) и Заповед №1024/21.04.2016г.на Кмета…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1028/21.04.16г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот – частна общинска собственост, както следва

 ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №1028/21.04.16г.               На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.31 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание /Протокол № 53/, в съответствие…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1027/21.04.16г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни обекти - частна общинска собственост, както следва

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №1027/21.04.16г.    На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в съответствие с Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 год. на Община Бургас   ОТКРИВАМ:   Процедура за провеждане…

прочетете повече