Търгове

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ №078230

ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД № 839/04.04.2016 г. На основание чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 26 от дневния ред на проведеното на 23.02.2016 г. заседание (Протокол   № 8), във връзка с чл. 90 от същата    О  Т  К  Р  И  В  А  М :   Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под…

прочетете повече

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ № 010137

ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД № 840/04.04.2016 г.     На основание чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 26 от дневния ред на проведеното на 23.02.2016 г. заседание (Протокол №8), във връзка с чл. 90 от същата    О  Т  К  Р  И  В  А  М :   Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем…

прочетете повече

Заповед 684/16.03.2016 г.

            На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, съгласно решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 18 от дневния ред на проведеното на 23.02.2016 г. заседание (Протокол №8), ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен…

прочетете повече

Заповед 666/15.03.2016 г.

            На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, съгласно решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 28 от дневния ред на проведеното на 23.02.2016 г. заседание (Протокол №8),  ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен…

прочетете повече

Заповед 665/15.03.2016г.

На основание чл.14, ал. 7 и ал.8 от Закона за общинската собственост и чл. 68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.27 от дневния ред на проведеното на 23.02.2016 г.  заседание (Протокол №8),                                                                                                                           …

прочетете повече

Запове 483/22.02.16

            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решения на Общински съвет - Бургас от проведените заседания на 26.05.2015г. (Протокол №52), 23.06.2015г. (Протокол №53), 21.07.2015г. (Протокол №54), 08.09.2015г. (Протокол №55) и 17.12.2015г. (Протокол…

прочетете повече

Заповед 482/22.02.16

            На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.45 от дневния ред на проведеното заседание на 26.01.2016г. (Протокол №7),   ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане…

прочетете повече