Търгове

Заповед 481/22.02.16

         На основание чл. 48, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.45 от дневния ред на проведеното на 26.01.2016  г. заседание (Протокол №7), ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи…

прочетете повече

Заповед 480/22.02.16

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.43 от дневния ред на проведеното на 26.01.2016 г.  заседание (Протокол №7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    …

прочетете повече

Заповед 468/19.02.16г.

            На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 год. на Община Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен…

прочетете повече

Заповед 469/19.02.16г.

            На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 год. на Община Бургас ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на…

прочетете повече

Заповед 467/19.02.16г.

            На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, съгласно решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 63 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол №55),   ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане…

прочетете повече

Заповед №466/19.02.16г.

            На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.31 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание /Протокол № 53/, в съответствие с годишната програма за управление и…

прочетете повече

Заповед №3599/29.12.15 г.

Със Заповед №3486/16.12.2015г. на кмета на Община Бургас е открито административно производство по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни обекти - частна  общинска собственост, както следва: 1. На основание решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 60 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол № 55), павилион, съгласно скица неразделна…

прочетете повече

Заповед №3489/16.12.15 г.

            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас,  ОТКРИВАМ : Процедури за провеждане на публичен търг с тайно…

прочетете повече