Търгове

ЗАПОВЕД №1048/22.04.16г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на два броя каси за продажба на автобусни билети, с номера № 10 и № 11

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №1048/22.04.16г.               На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в съответствие с решение на Общински съвет- Бургас,прието по т.36 от дневния ред на проведеното на 29.03.2016г. заседание (Протокол №9)…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1049/22.04.16г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищни обекти - частна общинска собственост, както следва

ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД № 1049/22.04.16г.     На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в съответствие с решение на Общински съвет- Бургас,прието по т.36 от дневния ред на проведеното на 29.03.2016г. заседание (Протокол №9) и Заповед №1024/21.04.2016г.на Кмета…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1028/21.04.16г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот – частна общинска собственост, както следва

 ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №1028/21.04.16г.               На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.31 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание /Протокол № 53/, в съответствие…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1027/21.04.16г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни обекти - частна общинска собственост, както следва

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №1027/21.04.16г.    На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в съответствие с Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 год. на Община Бургас   ОТКРИВАМ:   Процедура за провеждане…

прочетете повече

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ №078230

ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД № 839/04.04.2016 г. На основание чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 26 от дневния ред на проведеното на 23.02.2016 г. заседание (Протокол   № 8), във връзка с чл. 90 от същата    О  Т  К  Р  И  В  А  М :   Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под…

прочетете повече

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ № 010137

ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД № 840/04.04.2016 г.     На основание чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 26 от дневния ред на проведеното на 23.02.2016 г. заседание (Протокол №8), във връзка с чл. 90 от същата    О  Т  К  Р  И  В  А  М :   Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем…

прочетете повече

Заповед 684/16.03.2016 г.

            На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, съгласно решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 18 от дневния ред на проведеното на 23.02.2016 г. заседание (Протокол №8), ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен…

прочетете повече