Търгове

ЗАПОВЕД №3173/19.11.2015 г.

Със Заповеди №№ 2967, 2968, 2969, 2970, 2971 от 29.10.2015 г. на ВрИД Кмет на Община Бургас и Заповед №3029 от 05.11.2015 г. на Кмета на Община Бургас е открито административно производство по провеждане на публични търгове с тайно наддаване, за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти - частна  общинска собственост. Търговете следва да се проведат на трети и четвърти декември 2015 г., на която дата тръжната комисия трябва да…

прочетете повече

Заповед №2971/29.10.15 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас, ОТКРИВАМ : Процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти,…

прочетете повече

Заповед №2970/29.10.15 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. и 2015г. на Община Бургас, ОТКРИВАМ : Процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими…

прочетете повече

Заповед №2969/29.10.15 г.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване…

прочетете повече

Заповед №2968/29.10.15 г.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване…

прочетете повече

Заповед №2967/29.10.15 г.

На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.31 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание /Протокол № 53/, в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №2369/14.09.15г.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.20 от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание /Протокол № 52/, в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост…

прочетете повече

Заповед 2050/20.08.15 г.

С моя Заповед №1637/03.07.2015 г. е открито административно производство по  провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен обект - частна  общинска собственост, представляващ помещение № 1, с полезна площ 55.87 кв. м, с административен адрес: гр.Бургас, ул. "Иван Богоров" № 19. Търгът е открит на основание решение на Общински съвет - Бургас, по т. 20 от проведеното…

прочетете повече