Търгове

Заповед №3484/16.12.15 г.

            На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, съгласно решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 63 от дневния ред на проведеното на 08.09.2015 г. заседание (Протокол №55) и в съответствие с годишната програма за управление…

прочетете повече

Заповед №3483/16.12.15г.

            На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен…

прочетете повече

Заповед №3482/16.12.15 г.

            На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, съгласно решение на Общински съвет- Бургас, прието по т. 21 от дневния ред на проведеното на 26.11.2015 г. заседание (Протокол №3) и в съответствие с годишната програма за управление…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №3455/14.12.15 г.

            На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.31 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание /Протокол № 53/, в съответствие с годишната програма за управление и…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №3173/19.11.2015 г.

Със Заповеди №№ 2967, 2968, 2969, 2970, 2971 от 29.10.2015 г. на ВрИД Кмет на Община Бургас и Заповед №3029 от 05.11.2015 г. на Кмета на Община Бургас е открито административно производство по провеждане на публични търгове с тайно наддаване, за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти - частна  общинска собственост. Търговете следва да се проведат на трети и четвърти декември 2015 г., на която дата тръжната комисия трябва да…

прочетете повече

Заповед №2971/29.10.15 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас, ОТКРИВАМ : Процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти,…

прочетете повече

Заповед №2970/29.10.15 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. и 2015г. на Община Бургас, ОТКРИВАМ : Процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими…

прочетете повече

Заповед №2969/29.10.15 г.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване…

прочетете повече