Търгове

Заповед №2968/29.10.15 г.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване…

прочетете повече

Заповед №2967/29.10.15 г.

На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.31 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г. заседание /Протокол № 53/, в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №2369/14.09.15г.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.20 от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание /Протокол № 52/, в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост…

прочетете повече

Заповед 2050/20.08.15 г.

С моя Заповед №1637/03.07.2015 г. е открито административно производство по  провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на нежилищен обект - частна  общинска собственост, представляващ помещение № 1, с полезна площ 55.87 кв. м, с административен адрес: гр.Бургас, ул. "Иван Богоров" № 19. Търгът е открит на основание решение на Общински съвет - Бургас, по т. 20 от проведеното…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №2023/17.08.2015 Г.

            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. и 2015г. на Община Бургас,   ОТКРИВАМ :   Процедури за провеждане на публичен търг…

прочетете повече

Заповед 1909/05.08.2015

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 год. на Община Бургас, ОТКРИВАМ :   Процедури за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под…

прочетете повече

Заповед 1908/05.08.2015

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г. и 2015г. на Община Бургас,   ОТКРИВАМ :   Процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими…

прочетете повече

Заповед № 1854/30.07.15 г.

На основание чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 48 от дневния ред на проведеното на 23.06.2015 г.  заседание (Протокол №53)                                                                                                                               …

прочетете повече