Търгове

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и  решения на Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва: 1. Имот № 056003 в местността "Камбуров хълм“ (старо наименование…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и  решения на Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва: 1. Урегулиран поземлен имот V- 1136, кв.20  по ПУП – ПРЗ на кв.Акациите,…

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва: 1.     …

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти – общинска собственост, както следва: 1.     …

прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва: 1.     …

прочетете повече

Заповед № 254/05.02.2015г.

В Община Бургас е постъпило писмо вх. №70-00-436/2/04.02.2015г. от "Болкан Ентертейнмент Компани ЕООД, с което е поискано спешно подписване на договора за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ дни на част от недвижим имот – публична общинска собственост с идентификатор по КККР на гр. Бургас 07079.618.139, с площ 4990 кв.м., част от УПИ I в кв. 1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас. Мотивът за направеното искане на дружеството, спечелило…

прочетете повече

На основание чл. 14, ал.7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл.68 от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас и Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.17 от дневния ред на проведеното на 16.12.2015 г. заседание (протокол № 45)

О Т К Р И В А М:   Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І, в кв. 40 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, целият с площ 18 933 (осемнадесет хиляди деветстотин тридесет и три) кв.м., при граници: север – край на регулация, изток – улица, юг – улица, запад – улица, отреден за спорт и озеленяване, за изграждане на осем…

прочетете повече

Община Бургас открива процедури за продажба на имоти - частна общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и  решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 52 от дневния ред на проведеното на 25.11.2014 г. заседание /Протокол № 43/, в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013…

прочетете повече