Търгове

ЗАПОВЕД №543/05.03.2019 г. за откриване на процедура Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособени обекти

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 543/05.03.2019 г.   На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал.1, чл.18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.19 от дневния ред на проведеното на 26.02.2019 г. заседание (Протокол № 54), ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане…

прочетете повече

№ 3608/20.12.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 3608/20.12.2018 г. На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 49, ал. 1 и чл. 77, чл. 78 и чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.24 от дневния ред на проведеното на 27.11.2018 г. заседание (Протокол № 50), О Т К Р И В А М : Процедура за…

прочетете повече

№ 3338/22.11.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва

ОБЩИНА БУРГАСЗ А П О В Е Д№ 3338/22.11.2018 г. На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.11 от дневния ред на проведеното на 28.08.2018 г. заседание (Протокол № 46), Решение на Общински съвет - Бургас, прието…

прочетете повече

№ 3045/25.10.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните обособени обекти, собственост на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д№ 3045/25.10.2018 г.   На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал.1, чл.18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.27 от дневния ред на проведеното на 25.09.2018 г. заседание (Протокол № 48), ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане…

прочетете повече

№ 3044/23.10.2018 г. Процедура за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез публично оповестен конкурс, на обособена част от имот

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 3044/23.10.18 г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.25 от дневния ред на проведеното на 25.09.2018 г.  заседание (Протокол № 48),   О Т К Р И В А М:   Процедура за отдаване под наем, за…

прочетете повече

№ 2942/15.10.2018 г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД  №2942/15.10.2018г.   На основание и чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността  и ползването на земеделски земи, чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 17 от дневния ред на проведеното на 27.02.2018 г. заседание (Протокол № 38), във връзка с чл. 14 и чл. 55, ал. 1  от същата наредба  ОТКРИВАМ:  Процедура за…

прочетете повече