Търгове

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, както следва: 1.     …

прочетете повече

Заповед № 254/05.02.2015г.

В Община Бургас е постъпило писмо вх. №70-00-436/2/04.02.2015г. от "Болкан Ентертейнмент Компани ЕООД, с което е поискано спешно подписване на договора за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ дни на част от недвижим имот – публична общинска собственост с идентификатор по КККР на гр. Бургас 07079.618.139, с площ 4990 кв.м., част от УПИ I в кв. 1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас. Мотивът за направеното искане на дружеството, спечелило…

прочетете повече

На основание чл. 14, ал.7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл.68 от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас и Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.17 от дневния ред на проведеното на 16.12.2015 г. заседание (протокол № 45)

О Т К Р И В А М:   Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І, в кв. 40 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, целият с площ 18 933 (осемнадесет хиляди деветстотин тридесет и три) кв.м., при граници: север – край на регулация, изток – улица, юг – улица, запад – улица, отреден за спорт и озеленяване, за изграждане на осем…

прочетете повече

Община Бургас открива процедури за продажба на имоти - частна общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и  решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 52 от дневния ред на проведеното на 25.11.2014 г. заседание /Протокол № 43/, в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013…

прочетете повече

Община Бургас открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за 10 дни на част от имот общинска собственост

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1, чл. 17, ал. 1 и чл. 51, 52 и 53 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ дни на нежилищен обект - публична  общинска собственост,…

прочетете повече

Община Бургас открива публичен търг за отдаване под наем на общински имот чрез публичен търг с тайно наддаване

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедурa за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот – общинска собственост: 1.…

прочетете повече

Община Бургас открива процедури за продажба на имоти - частна общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и  решения на Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

  О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На  основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти…

прочетете повече