Търгове

№ 2942/15.10.2018 г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД  №2942/15.10.2018г.   На основание и чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността  и ползването на земеделски земи, чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 17 от дневния ред на проведеното на 27.02.2018 г. заседание (Протокол № 38), във връзка с чл. 14 и чл. 55, ал. 1  от същата наредба  ОТКРИВАМ:  Процедура за…

прочетете повече

№ 2923/11.10.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищни обекти – общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д№ 2923/11.10.2018 г. На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 чл. 18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.26 от дневния ред на проведеното на 25.09.2018 г. заседание (Протокол № 48), ОТКРИВАМ : Процедура за…

прочетете повече

№ 2575/18.09.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д№ 2575/18.09.2018 г.            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.12 от дневния ред на проведеното на 26.09.2017 г. заседание (Протокол № 31), Решение…

прочетете повече

№ 2574/18.09.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 2574/18.09.2018 г. На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 чл. 18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.14 от дневния ред на проведеното на 26.06.2018 г. заседание (Протокол № 43), Решения на Общински съвет…

прочетете повече

№ 2117/31.07.2018 г. Процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД №2117/31.07.2018 г.   На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал. 2 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решения на Общински съвет - Бургас, приети по т.19 и т.20 от дневния ред на проведено на 31.10.2017 г. заседание (Протокол №32) и Решение на Общински съвет - Бургас,…

прочетете повече

№ 2116/31.07.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на самостоятелни обекти - общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД № 2116/31.07.2018 г. На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал. 1 и ал. 2, чл. 23, ал. 1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в изпълнение решения на Общински съвет - Бургас, приети по т.28 и т.29 от дневния ред на проведеното на 29.05.2018 г. заседание (Протокол №42), ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане…

прочетете повече

№ 2114/31.07.2018 г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД   № 2114/31.07.18 г.   На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,       чл. 18, чл. 52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ), приета от Общински съвет - Бургас и Решениe на Общински съвет - Бургас, по т. 30 от дневния ред на проведеното на 29.06.2018 г. заседание (Протокол № 42), във връзка с чл. 24а, ал. 5 от…

прочетете повече

№ 2313/31.07.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 32367.14.5

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД   №2113/31.07.2018г.   На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, чл. 52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас и Решениe на Общински съвет- Бургас, прието по т.30 от дневния ред на проведеното на 29.05.2018 г. заседание (Протокол № 42), във връзка с чл. 56 от същата наредба,    О  Т …

прочетете повече