Търгове

ЗАПОВЕД № 740/26.03.19 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване

ОБЩИНА БУРГАСЗ А П О В Е Д№740/26.03.19 г. На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.34 от дневния ред на проведеното на 26.02.2019 г. заседание (Протокол № 54), О Т К Р И В А М : Процедура за провеждане на…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №666/20.03.2019 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №666/20.03.2019 г.             На основание чл. 14, ал. 1, 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал. 1 и ал. 2, чл. 18, чл. 23, ал. 1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в изпълнение решения на Общински съвет - Бургас, приети по т.20 и т.22 от дневния ред на проведеното на 26.02.2019 г. заседание  (Протокол…

прочетете повече

ЗАПОВЕД № 664/20.03.2019 г. за откриване на Процедура за продажба

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД № 664/20.03.2019 г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.36 от дневния ред на проведеното на 26.02.2019 г. заседание (Протокол №54) О Т К Р И В А М: Процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс…

прочетете повече

ЗАПОВЕД № 665/20.03.2019 г. за откриване на Процедура за продажба

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД № 665/20.03.2019 г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.35 от дневния ред на проведеното на 26.02.2019 г. заседание (Протокол №54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     …

прочетете повече

ЗАПОВЕД №543/05.03.2019 г. за откриване на процедура Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособени обекти

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 543/05.03.2019 г.   На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал.1, чл.18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.19 от дневния ред на проведеното на 26.02.2019 г. заседание (Протокол № 54), ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане…

прочетете повече