Търгове

№ 1190/14.05.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на блок №3 на ДГ „Райна Княгиня“, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД№ 1190/14.05.2018 г.                                             На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал. 1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в изпълнение решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.29 от дневния ред на проведеното на…

прочетете повече

№ 907/16.04.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на урегулирани поземлени имоти (УПИ) – частна общинска собственост, по ПУП-ПРЗ на Промишлена зона „Север“

ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД№ 907/16.04.2018 г.             На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.32 от дневния ред на проведеното на 30.01.2018 г. заседание (Протокол №37) и на Решение на Общински…

прочетете повече

№ 887/12.04.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни обекти (временни обекти) – частна общинска собственост, както следва

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д№ 887/12.04.2018 г.   На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.32 от дневния ред на проведеното на 31.10.2017 г. заседание (Протокол № 32),   ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане…

прочетете повече

№ 889/12.04.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от имоти – общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д№ 889/12.04.2018 г.   На основание чл.14 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, чл.23, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решения на Общински съвет - Бургас, приети по т.30 и т. 31 от дневния ред на проведеното на 31.10.2017 г. заседание (Протокол № 32), ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане на…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №871/12.04.18 Г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за следните самостоятелно обособени обекти

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 871/12.04.2018 г.   На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал.1, чл.18, ал.1, чл.23, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.27 от дневния ред на проведеното на 30.01.2018 г. заседание (Протокол № 37), ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №699/22.03.18 Г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот

ЗАПОВЕД№ 699/22.03.2018 г. На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.33 от дневния ред на проведеното на 30.01.2018 г. заседание (Протокол №37) и на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.29 от дневния ред на проведеното…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №695/21.03.18 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на самостоятелни обекти - общинска собственост, както следва по обекти

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД№ 695/21.03.2018 г.               На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, чл. 18, ал. 1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в изпълнение решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.26 от дневния ред на проведеното на 30.01.2018 г. заседание  (Протокол…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №632/15.03.18 г. Процедура за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез публично оповестен конкурс, на части от нежилищен имот, публична общинска собственост - обект „Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и об

ОБЩИНА БУРГАСЗ А П О В Е Д№ 632/15.03.2018 г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.11 от дневния ред на проведеното на 27.02.2018 г.  заседание (Протокол № 38), О Т К Р И В А М: Процедура за отдаване под наем, за срок от 10 (десет)…

прочетете повече