Търгове

ЗАПОВЕД №511/01.03.18 г. Процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, актуван с Акт №8238/26.01.2016 г. за частна общинска собственост

  ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД № 511/01.03.2018   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.44 от дневния ред на проведеното на 30.01.2018 г. заседание (Протокол №37) и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.29 от дневния ред на…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №68/08.01.18 г. Процедура за отдаване под наем на части от нежилищен имот, публична общинска собственост - обект „Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради“

 ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД № 68/08.01.2018 г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.11 от дневния ред на проведеното на 19.12.2017 г.  заседание (Протокол № 36), О Т К Р И В А М: Процедура за отдаване под наем, за срок от 5 (пет)…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №3625/22.12.17 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост - Промишлена зона “Север“, гр. Бургас, с площ 9898 кв.м

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД № 3625/22.12.17 г.            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.34 от дневния ред на проведеното на 28.11.2017 г. заседание (Протокол №34)   ОТКРИВАМ:   Процедура…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №3142/09.11.17 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на 1340 кв.м, представляващи реална част от УПИ І, целият с площ 8 248 кв.м. в кв.29 на ПЗ „Север“

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №3142/09.11.17 г.             На основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в изпълнение решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.20 от дневния ред на проведеното на 29.08.2017 г. заседание  (Протокол №30),   ОТКРИВАМ:   Процедура…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №2899/17.10.2017 г. Процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ, кв. 27а по плана на ПЗ Север

ОБЩИНА БУРГАС  ЗАПОВЕД № 2899/17.10.17 г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.18 от дневния ред на проведеното на 29.08.2017 г. заседание (Протокол №30)                                                                                                                                                                                                                                                              …

прочетете повече

ЗАПОВЕД №2900/17.10.2017 г. Процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV, кв. 27а по плана на ПЗ Север

ОБЩИНА БУРГАС  ЗАПОВЕД № 2900/17.10.17 г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.17 от дневния ред на проведеното на 29.08.2017 г.  заседание (Протокол №30)                                                                                                                                                                                                                                                              …

прочетете повече

ЗАПОВЕД №2848/12.10.2017 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 06776.78.212 по КККР на с. Брястовец

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД№2848/12.10.2017 г.   На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, чл. 52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас и Решениe на Общински съвет- Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното на 27.06.2017 г. заседание (Протокол № 28), във връзка с чл. 56 от същата наредба,   О  Т  К …

прочетете повече

ЗАПОВЕД №2847/12.10.2017 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 06776.78.207 по КККР на с. Брястовец

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД  №2847/12.10.2017г.   На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, чл. 52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас и Решениe на Общински съвет- Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното на 27.06.2017 г. заседание (Протокол № 28), във връзка с чл. 56 от същата наредба,   О  Т  К …

прочетете повече