Търгове

№ 2043/18.08.2020 г. Процедура за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово

ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д № 2043/18.08.2020 г. На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.22 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г.  заседание (Протокол № 11),   О Т К Р И В А М:   Процедура за отдаване под наем, за срок…

прочетете повече

№ 1993/11.08.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва

ОБЩИНА БУРГАС  З А П О В Е Д №1993/11.08.2020 г.    На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.28 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11), Решение на Общински съвет…

прочетете повече

№ 1996/11.08.2020 г. Процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, актуван с Акт № 9293/27.11.2019 г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІ (единадесет римско), масив 78 (седемдесет и осем), местност „Мокрия камък“

ОБЩИНА БУРГАС  ЗАПОВЕД № 1996/11.08.2020 г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.19 от дневния ред на проведеното на 27.02.2020 г. заседание (Протокол №7)                                   …

прочетете повече

№ 1994/11.08.2020 г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС  ЗАПОВЕД№1994/11.08.2020г.   На основание и чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността  и ползването на земеделски земи, чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 23 от дневния ред на проведеното на 27.02.2020 г. заседание (Протокол № 7), във връзка с чл.14 и чл.55, ал.1 от същата наредба  О  Т  К  Р  И  В  А …

прочетете повече

№ 1227/27.05.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет години/ на самостоятелно обособена част от двуетажна масивна сграда - павилион № 5 от ДГ „Звездица-Зорница“, град Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 1227/27.05.2020 г. На основание чл.14, ал.2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 30 от дневния ред на проведеното на 28.04.2020 г. заседание (Протокол № 9), ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане…

прочетете повече

№ 1226/27.05.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д№ 1226/27.05.2020 г.               На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.17 от дневния ред на проведеното на 31.03.2020 г. заседание (Протокол №…

прочетете повече

№ 1235/28.05.2020 г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД № 1235/28.05.2020 г.   На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,       чл. 18, чл. 52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ), приета от Общински съвет - Бургас и Решениe на Общински съвет - Бургас, по т. 29 от дневния ред на проведеното на 28.04.2020 г. заседание (Протокол № 29), във връзка с чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ…

прочетете повече

№ 1155/21.05.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособени обекти – публична общинска собственост, както следва:

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 1155/21.05.2020 г. На основание чл.14, ал.2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.24 от дневния ред на проведеното на 31.03.2020 г. заседание (Протокол № 8), ОТКРИВАМ : Процедура за провеждане…

прочетете повече