Търгове

ЗАПОВЕД 1348/19.05.16г. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на самостоятелен обект „Бар-басейн"

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД 1348/19.05.16г.   На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.21 от дневния ред на проведеното на 26.04.2016 г.  заседание (Протокол №10)                   О Т К Р И В А М: Процедура за провеждане…

прочетете повече

№ 1356/19.05.16г. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обособени части от имоти – публична общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД № 1356/19.05.16г.   На основание чл.14, ал. 7 и ал.8 от Закона за общинската собственост и чл. 68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.22 от дневния ред на проведеното на 26.04.2016 г.  заседание (Протокол №10),                                                                                                              …

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1292/13.05.2016г. Откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАС №1292/13.05.2016г.   На основание чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решения на Общински съвет - Бургас, по т. 26 от дневния ред на проведеното на 23.02.2016 г. заседание (Протокол   № 8) и т. 38 от дневния ред на проведеното на 29.03.2016 г. заседание (Протокол № 9), във връзка с чл. 90 от същата наредба,   О  Т  К  Р  И  В  А  М :   Процедура…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1346/19.05.16г. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни обекти - частна общинска собственост, както следва

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в съответствие с годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 год. на Община Бургас   ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1345/19.05.2016г. Откриване на Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години обособена част от имот публична общинска собственост - помещение от СОУ „Добри Чинтулов“

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.18 от дневния ред на проведеното на 26.04.2016 г.  заседание (Протокол №10)                                              …

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1347/19.05.16 Откриване на процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти, както следва

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решения на Общински съвет - Бургас от проведените заседания на 23.02.2016г. (Протокол №8), 29.03.2016г. (Протокол №9) и 26.04.2016г. (Протокол №10),     ОТКРИВАМ:   Процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване,…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1051/22.04.16г. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години обособена част от имот публична общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД  №1051/22.04.16г.     На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.15 от дневния ред на проведеното на 29.03.2016 г.  заседание (Протокол №9)                                                                                                                          …

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1066/25.04.16г. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци, общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №1066/25.04.16г.                   На основание чл. 48, ал. 1 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.45 от дневния ред на проведеното на 26.01.2016  г. заседание (Протокол №7), ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на…

прочетете повече