Предварителни обявления

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „СМР на „Спортно училище“, гр. Бургас“

ОБЩИНА БУРГАС Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "СМР на "Спортно училище“, гр. Бургас“                                                                2015 г.

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнители за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически

ОБЩИНА БУРГАС Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнители за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания…

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: Изграждане на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на Бързата автобусна линия - етап IІ /в обхвата на отдалечените квартали на гр. Бургас по проект на Община Бургас: „Интегриран градски транспорт

ОБЩИНА БУРГАС Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на Бързата автобусна линия - етап IІ /в обхвата на отдалечените квартали на гр. Бургас по проект на Община Бургас: "Интегриран градски транспорт на Бургас", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., Договор № BG161PO001/1.5-01/2010/001". 2015 г. http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=642958

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнители за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на Община Бургас, пътни платна за главно движе

ОБЩИНА БУРГАС Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнители за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на Община Бургас, пътни платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение, платна за местно движение, /локални платна/, разделителни ивици между платната за главното…

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „Целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи и прилежащи алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, край

ОБЩИНА БУРГАС Предварително обявление за общестена поръчка с предмет: "Целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи и прилежащи алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, крайпътно и крайулично озеленяване, декоративна дървесна, храстова и тревна растителност,  включително паркови елементи, детски площадки, поливни…

прочетете повече

Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В СЕЛИЩНО ОБРАЗУВАНИЕ „РИБАРСКО СЕЛИЩЕ – ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ“, В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС“.

ОБЩИНА БУРГАС Предварително обявление за обществена поръчка с предмет: "ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В СЕЛИЩНО ОБРАЗУВАНИЕ "РИБАРСКО СЕЛИЩЕ - ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ", В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС". 2014 Г. http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=636710

прочетете повече