Община Бургас обявява нови 122 работни места

Понеделник, 1 Февруари 2021
Публикувано от: Радостин Рачев
9b5fa833011b56d769378ce7b3220474.JPG

Община Бургас обявява конкурс за подбор на 120 специалисти на длъжността „Социален асистент“ и 2 социални работници. Те ще бъдат назначени на работа в най-новата социална услуга „Асистентска подкрепа“, разкрита към Домашен социален патронаж – Бургас на адрес улица „Иван Богоров“ № 19.

„Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ. Максималната продължителност за ползване на услугата от един потребител е според индивидуалната оценка на потребностите и е до 4 часа дневно всеки работен ден.

Необходимите документи, които трябва да бъдат подадени са заявление за кандидатстване по образец, документ за самоличност /за справка/, копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование, копие на документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, копие от сертификат/и за извършени обучителни курсове и декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин и не е поставено под запрещение.

Кандидатите за длъжността „Социален асистент“ могат да намерят всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени на адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19, всеки работен ден, от 08.30 до 16.30 часа и на официалната интернет страница на Община Бургас: https://www.burgas.bg/bg/posts/view/45342

Всички документи следва да бъдат подадени на адрес: улица „Иван Богоров“ № 19. За кандидатстване за длъжността „Социален работник“ се изисква минимална образователна степен  "бакалавър", специалност: "Социални дейности", "Социално консултиране и психология" или "Социална педагогика". Професионален опит: не се изисква. Крайният срок е до 16.00 часа на 10.02.2021 г., а изискванията може да намерите тук: https://www.burgas.bg/bg/posts/view/45356

Подборът на всички кандидатите за работа ще бъде извършен на два етапа – допустимост по документи и чрез провеждане на интервю /събеседване/. До интервю не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, както и датата, часът и мястото за провеждането му се обявяват на табло пред входа на Домашен социален патронаж Бургас- звено „Асистентска подкрепа“ и всеки кандидат се информира по телефон или имейл, които е посочил в заявлението.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един асистент ще предоставя подкрепа на минимум трима потребители. Одобрените кандидати за социален работник ще бъдат назначени на трудов договор на пълно работно време, редовна смяна.

Капацитетът на услугата ще бъде до 355 потребители, като нуждаещите се също могат вече да кандидатстват за нея. Кандидатите за потребители трябва да заявяват желанието да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес чрез подаване на заявление-декларация по образец, което могат да открият също на: https://www.burgas.bg/bg/posts/view/45341

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 10561 Последна промяна: 13:19:57, 02 февруари 2021