Цялостен ремонт ще бъде извършен на сградата на НАП - Бургас

Вторник, 2 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Цялостен ремонт ще бъде извършен на сградата на НАП - Бургас

На 02.02.2021г. в Заседателната зала на Община Бургас, при спазване на всички противоепидемични мерки, се проведе начална пресконференция по проект BG16RFOP001-1.004-0013-C02 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП-Бургас (ул. „Цар Петър“ №5Б)". Проектът е с продължителност 24 месеца и се финансира по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

По проекта ще се извърши цялостен ремонт на административната сграда на Териториална дирекция на НАП на ул. „Цар Петър“ № 5Б. Целта е да се намали крайното енергопотребление чрез въвеждане на най-ефективен пакет от енергоспестяващи мерки, да се подобрят  условията за работа на служителите в сградата и постигане на устойчиво енергийно развитие, чрез повишаване дела на използваните възобновяеми енергийни източници в административни сгради.

В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност ще се допринесе за:

√ Повишаване класът на енергопотребление на сградата от "D" на "B";
√ Спестяване на 665 872 kWh/год. първична енергия, което се равнява на 43,54%;
√ Екологичен еквивалент от комплексното внедряване на всички енергоспестяващи мерки е 168,16 т/г. спестени емисии на CO2;

Изпълнението на проекта ще спомогне за надграждане на резултатите на Община Бургас в изпълнение на политиките си за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради, намаляване на вредните емисии, както и по отношение на ефективното управление на енергията.

Този документ е създаден в рамките на проект "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП-Бургас (ул. „Цар Петър“ №5Б)", ДБФП №: BG16RFOP001-1.004-0013-C02, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1615 Последна промяна: 11:18:50, 02 март 2021