Удължават срока за записване за обучения на безработни и лица с увреждания по английски език до 21 септември

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 15 Септември 2022
Публикувано от: Радостин Рачев
Удължават срока за записване за обучения на безработни и лица с увреждания по английски език до 21 септември

Удължава се срокът за записване за обученията на безработни и неани лица, вкл. с увреждания по английски език, организиран от Община Бургас. Заявления се приемат всеки работен ден до 21.09.2022 г. от 08.30 до 12.30 часа и от 13.15 до 17.15 часа в деловодството на Общината, на адрес: ул. „Александровска“ № 26.

Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Бургас, ще извърши подбор на лицата на 23.09.2022 г. Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени.

Обучението се реализира по проект: BG05M9OP001-2.056-0010-C01 “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

Проектът предоставя възможност за социално-икономическа интеграция на неактивни и безработни лица, регистрирани в „Бюрото по труда“ към Агенция по заетостта, а обученията ще се реализират в следните ключови компетентности:

- Обучения по КК "Общуване на чужди езици“ (английски език). Курсът е предназначен за безработни и неактивни лица, вкл. с увреждания, които трябва да развият своята езикова компетентност за общуване на чужд език (английски) в професионална среда и извън нея. Курсът е с продължителност 300 учебни часа и три нива на обучение, всяко от които по 100 учебни часа. Нивата са А1, А2 и В1 по критериите на Общата европейска референтна езикова рамка. В една учебна група ще бъдат включени 10 лица или общо 30 участника. Лицата, които са включени в обучение по КК "Общуване на чужди езици“ (английски език) следва да преминат през трите нива на обучение. Предлагания брой обучаеми в една група е обусловен от спецификата на чуждоезиковото обучение.

Курсът има за цел развиването на рецептивните (слушане и четене) и продуктивни (говорене и писане) езикови умения, както и придобиване на знанията за практическата употреба на граматика и лексика на съответното ниво от Общата европейска референтна езикова рамка, а също запознаване с езика, който се използва в конкретни комуникативни и делови ситуации.

 

Обученията ще се проведат в сградата на Бургаски свободен университет, гр. Бургас, бул. "Сан Стефано" 62; в периода:

-обучение по КК "Общуване на чужди езици“ (английски език) ниво А1 – 26.09.-10.10.2022г.

-обучение по КК "Общуване на чужди езици“ (английски език) ниво А2 – 11.10.-25.10.2022г.

- обучение по КК"Общуване на чужди езици“ (английски език) нива В1 – 26.10.-09.11.2022г.

 

На всички лица преминали успешно през обученията ще бъде издаден документ, доказващ завършеното обучение.

След приключване на всяко ниво на обучение, участниците следва да бъдат оценявани под формата на тестова писмена и устна монологична и диалогична форма. На преминалите успешно следва да бъде издаден документ за съответното ниво.

ВАЖНО !!! В обученията по проекта не могат да бъдат включени лица, завършили вече предвидените по настоящия проект обучения, както и обучения по друг проект и/или програма, финансирани по ОП РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник.

 

Изисквания за включване в обученията:

Обучение по КК "Общуване на чужди езици“ (английски език)“.

Образование: средно

Приоритетно ще бъдат включени в обучения безработни или неактивни лица, вкл. лица с увреждания преминали през мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда по проекта.

 

Необходими документи:

- Заявление по образец;

- Автобиография по образец;

- Копие от диплома за завършено образование.

Файлове:

Автобиография.docx

Заявление.doc

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1420 Последна промяна: 14:25:29, 16 септември 2022