Образователна инфраструктура

Снимка на сградата

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА И ОБЗАВЕЖДАНЕ В ДГ „ВЪЛШЕБСТВО“, ГР. БУРГАС, ВКЛ. ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТ

Основната цел на инвестицията е цялостно модернизиране на детска градина "Вълшебство", което ще доведе до подобряване на възпитателния процес, ще улесни въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на подрастващите и ще се отрази благоприятно на мотивацията за по-добра активност при усвояване на знания. Специфични цели: …

Училище Антон Страшимиров

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА И ОБЗАВЕЖДАНЕ В ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“ ГР. БУРГАС, ВКЛ. ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM ЦЕНТЪР И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТ

Основна цел: Осъвременяване и естетизиране на сградата на ОУ „Антон Страшимиров“, гр. Бургас и превръщането и вмодерна, безопасна, достъпна и благоприятна среда, развиваща творческо мислене иповишаваща мотивацията за учене, водещи до подобряване на образователнитерезултати на учениците. Специфични цели: ► Осигуряване на привлекателна образователна среда, чрез осъвременяване на сградния фонд и материалната…

Училище

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА И ОБЗАВЕЖДАНЕ, ВКЛ. ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM ЦЕНТЪР, ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, ГР. БУРГАС

Обща цел на проекта: Осигуряване на условия за качествено образование и създаване на съвременна и благоприятна образователна среда, чрез реализация на комплекс от мерки за цялостно обновяване на сградния фонд на ОУ „Георги Бенковски“, гр. Бургас, водеща до подобряване на образователните резултати и мотивацията за учене на подрастващите. Реализацията на…

Снимка с дрон

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ДГ „АЛЕН МАК“, КВ. САРАФОВО, ГР. БУРГАС

Обща цел: Основната цел на проекта е модернизация на сграда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Ален Мак“, кв. Сарафово. Специфични цели:  ► Осигуряване на привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение и възпитание; ► Повишаване качеството на живот, разумно използване на ресурси и подобряване на…

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ…

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ШЕСТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В ГР. БУРГАС

Обща цел: Повишаване качеството на професионалното средно образование, чрез подобряване на материално- техническата база в шест професионални училища в гр. Бургас (1. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, 2. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето", 3. Професионална гимназия по туризъм "Проф.д-р Асен Златаров", 4. Професионална гимназия по…

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА…

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД БУРГАС- І ЕТАП

Обща цел: Проектът има за цел да допринесе за реализацията на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас и по-конкретно за подобряване на образователната инфраструктура в посока на устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на образователни и социални проблеми в идентифицираните зона с преобладаващ социален характер…

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БУРГАС

ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БУРГАС

Основна цел на проекта е изграждането на модерна и ефективна образователна инфраструктура в подкрепа на икономическото благоденствие и социалната интеграция на Бургаския градски ареал. Статус: Приключил Постигнати резултати: √ Изпълнени ремонтни и обновителни дейности на 7 учебни заведения - ГПНЕ "Гьоте"; ГПЕА "Гео Милев"; ПГЕЕ "К. Фотинов"; СОУ "Иван Вазов";…

НАУКАТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА"-ПОВИШАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ…

НАУКАТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА"-ПОВИШАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И МРЕЖА ОТ НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (SEE SCIENCE)

Целта на проекта е формиране на визия на Югоизточна Европа като място за иновации чрез повишаване на общественото съзнание за значението на природните науки, технологични процеси и иновациите чрез: ► засилване ролята на Научни центрове насърчаващи иновациите чрез подобрени функции и капацитет; ► обединяване на усилията на индивидуалните научни центрове…