Обща информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ФОРМИРАНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В „ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ ОБЩИНА БУРГАС

Настоящите Вътрешни правила за формиране на работната заплата в „Детско и училищно здравеопазване“ Община Бургас, са разработени съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата в сила от 01.07.2007 г. Приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.56 от…

Прочетете повече

КРИТЕРИИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛМО МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ В „ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Критериите за разпределение на средствата за Допълнително материално стимулиране (ДМС) в „Детско и училищно здравеопазване“ се разработват с цел осигуряване на прозрачност; обективна оценка на качеството на изпълнение на служебните задължения по длъжностна характеристика и резултатите от личностно развитие; специфични условия на труд - натовареност; отдалеченост; работа с малцинствени групи.…

Прочетете повече

КАРТА НА ЗДРАВНИТЕ ПРОГРАМИ, ПО КОИТО РАБОТИ ОБЩИНА БУРГАС

Организиране на общински кампании и изпълнение на дейности и мероприятия във връзка с превенция на социално значими заболявания, синдром на придобитата имунна недостатъчност, сексуално предавани инфекции, сексуално рисковото поведение. Промоция на здравето. Отбелязване на Световни, международни, европейски здравни дни в съответствие с: Национални здравно-профилактични програми: Национална програма за превенция и…

Прочетете повече