ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ФОРМИРАНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В „ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 18 Март 2022
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Настоящите Вътрешни правила за формиране на работната заплата в „Детско и училищно здравеопазване“ Община Бургас, са разработени съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата в сила от 01.07.2007 г. Приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.56 от 10 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.83 от 16 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.11 от 5 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 2 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.106 от 30 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., доп. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 24 Юли 2020г.

Структура на работната заплата:

 1. Брутна работна заплата. В състава и влизат:
 • Основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда;
 • Допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредбата, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор;
 • Други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор и невключени в т. 1 и 2.
 1. Основна работна заплата - Основната работна заплата е възнаграждение за изпълнението на определените трудови задачи, задължения и отговорности, присъщи за съответното работно място или длъжност, в съответствие с приетите стандарти за количество и качество на труда и времетраенето на извършваната работа. Тя следва да съответства на 100-процентно изпълнение на утвърдените трудови норми.
 • С колективен или индивидуален трудов договор не може да се заменя основната работна заплата или части от нея с допълнителни или други възнаграждения и плащания;
 • Основната работна заплата се определя на основата на оценка и степенуване на работните места и длъжностите и се договаря в трудовия договор между страните по трудовото правоотношение;
 • При оценката на работното място се отчитат:
 • сложността на труда;
 • отговорността на труда;
 • тежестта на труда;
 • параметрите на работната среда.
 • Размера на основната трудова заплата в „Детско и училищно здравеопазване“ Община Бургас се договаря с Колективен трудов договор.
 1. Допълнителни трудови възнаграждения
 • Допълнителните трудови възнаграждения са:

1. Определените с наредбата или с друг нормативен акт възнаграждения, които се изплащат задължително – процент прослужено време; придобита специалност;

2. Договорените с индивидуален и/или с колективен трудов договор възнаграждения, които се изплащат според договорените условия – награди, допълнително материално стимулиране.

 • Начин на определяне размера на договорените по КТД награди – всеки служител получава сума правопропорционална на отработеното време през годината;
 • Начин на определяне на размера на Допълнителното материално стимулиране – въведена е карта за оценка, в която е застъпено основно степента на изпълнение на преките трудови задължения по длъжностна характеристика и професионално развитие. Оценяването минава през два етапа – самооценка и оценка от нарочно създадена комисия. В случай на възникнал спор, същият се представя и разглежда от Арбитражна комисия. В двете комисии, освен представители на работодателя участват и представители на Синдикатите.
Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1088 Последна промяна: 13:38:24, 18 март 2022