Обща рамка за оценка (CAF)

ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ МОДЕЛ ЗА КАЧЕСТВО CAF

 ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ…

Внедряване на модела CAF в Общинска администрация – Бургас

Община Бургас внедрява нов модел за управление на качеството по проект "Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите".

Моделът CAF се въвежда в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., пътната карта за нейното изпълнение и приетия от Съвета за административна реформа през 2015 г. план за действие за въвеждане, поддържане и развитие на съвременни системи за управление на качеството. CAF е инструмент за цялостно управление на качеството, който е разработен специално за публичния сектор.

Прилагането на CAF има за цел повишаване качеството на управление и организацията на работа на администрацията на всички нива. Една от основните му цели е повишаване качеството на услуги и удовлетвореността на потребителите на административни услуги. Чрез прилагането на CAF, администрацията се развива по пътя на усъвършенстване на изпълнението.

Повече информация за проекта е публикувана на страницата на ИПА - http://www.ipa.government.bg/bg/novini-sbitiya-forumi