ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ: „ПЪТ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА НА ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕЙ И ПРИЛЕЖАЩОТО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО.

Сряда, 17 Февруари 2021
Публикувано от: Атанас Сиреков

ОБЩИНА БУРГАС

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На 25.02.2021 от 17 часа, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг  и чл. 6  ал. 1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от община Бургас (приета с Решение по т.4 от  Протокол № 16/ 24.11.2020 г. на Общински съвет - Бургас), ще се проведе обществено обсъждане за намерението на Община Бургас, чрез поемане на дългосрочен дълг от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент „Фонд за градско развитие“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020  за регионите София и Южна България,  да реализира инвестиционен проект: „Път на културно-историческите ценности през вековете - изпълнение на консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на Улица на занаятите“. Целият инвестиционен проект ще се финансира чрез комбиниране на финансовия инструмент, собствени бюджетни средства на община Бургас и безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.004 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. За спазване на противоепидемичните мерки, обсъждането ще се проведе онлайн чрез платформа Zoom на адрес: https://zoom.us/j/95410692647?pwd=Uk5hWHNLVXllbmlrM1lMOStrUnpTUT09; Meeting ID: 954 1069 2647; Passcode: 229004.

Параметри на финансовия инструмент:

 1. Максимален размер на дългосрочен дълг – 214 938 лева
 2. Валута на дълга - лева
 3. Вид на дълга - дългосрочен инвестиционен, поет с договор за общински заем от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020  за регионите София и Южна България
 4. Начин на обезпечаване - залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Бургас по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог
 5. Срок за усвояване на кредита – до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит
 6. Условия за погасяване – ежемесечни лихвени плащания и погасителни вноски по главница, след изтичане на гратисния период   
 7.  Гратисен период за погасяване на главницата - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредита
 8. Срок за погасяване –  до 120 месеца
 9. Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства
 10. Осреднен лихвен процент – Референтен лихвен процент на ОББ плюс надбавка - 0,62 % годишно
 11. Такси, комисиони, наказателни лихви, неустойки и разноски по кредита - съгласно ценовата политика на фонда

Коментари и въпроси във връзка с обсъждането могат да се изпращат и писмено чрез деловодството на Община Бургас или на е-mail: [email protected] и [email protected] най-късно до 17.00 ч. на 24.02.2021 г. включително.

Мненията, предложенията, становищата и въпросите отправени чрез имейлите, деловодството и онлайн ще бъдат отразени в протокола за обсъждането. За проведеното онлайн обсъждане ще бъде направен видеозапис.

Материалите, представящи проекта и показателите по дълга ще бъдат публикувани на официалния сайт на община Бургас - www.burgas.bg

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

„Община Бургас ще реализира нов проект чрез комбинирано финансиране на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, в рамките на Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, група дейности „Културна инфраструктура“, финансов инструмент от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ и собствени бюджетни средства“ – това заяви вчера г-н Красимир Стойчев, зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“ на Община Бургас.

В кратко експозе г-н Стойчев представи проекта с наименование  „Път на културно-историческите ценности през вековете - изпълнение на консервационно - реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на Улица на занаятите“ и параметрите на дълга, който ще бъде поет чрез финансовия инструмент на проведеното съгласно закона обществено обсъждане, което беше обявено предварително и се състоя на 25.02.2021 г. от 17 ч. в онлайн среда.

Общата стойност на проекта е 1 689 262 лв. без ДДС, в т.ч.: 1 336 453 лв. - безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, до 214 938 хил. лв. дългосрочен дълг, финансиран от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ) и 137 871 лв.- собствен принос

С реализацията на проекта се предвижда изграждане на етнографски ансамбъл, включващ Етнографския музей и улица на занаятите и обособяване на единна зона за изкуства и занаяти с общ характер и дух. Това ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на местните занаятчии и творци и ще повиши привлекателността на туристическите маршрути в града, което ще е още една стъпка на Бургас към преодоляване на сезонния характер на туристическата индустрия в региона.

Предложението за финансиране ще бъде внесено за разглеждане и одобрение на сесия на местния парламент през месец март

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1706 Последна промяна: 08:34:26, 01 март 2021