Общинска администрация

Размер на шрифта: A A A Назад

(Актуализирано на 07.02.2020 г.)

Според разпределението на дейностите, които извършва, общинската администрация е обща и специализирана.

Устройствен правилник
Имате възможност да прочетете устройствения правилник тук.    

I. Ресор „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“

Зам.-кмет Йорданка АНАНИЕВА

Общински лекар

1. Дирекция "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики"
- Отдел "Здравеопазване и социални дейности"
- Отдел "Превенции и младежки политики"
2. Дирекция "Образование и демографски въпроси"

II. Ресор „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“

Зам.-кмет Весна БАЛТИНА

1. Дирекция "Стратегическо развитие"
 - Отдел "Стратегическо планиране, дигитализация и устойчиво градско развитие"
 - Отдел "Международно сътрудничество и интегрирани териториални инвестиции"
2. Дирекция "Околна среда"
-  Отдел "Климат, енергия и околна среда, адаптация към промените на климата"
-  Отдел "Опазване на околната среда"

III. Ресор „Култура, туризъм и спорт"

Зам.-кмет Диана САВАТЕВА

1. Дирекция "Култура и връзки с обществеността
- Отдел "Култура"
- Отдел "Връзки с обществеността"
2. Отдел "Спорт"

IV. Ресор „Финанси, бюджет и икономика"

Зам.-кмет Красимир СТОЙЧЕВ

1. Дирекция "Бюджет и финанси"
- Отдел "Бюджет"
- Отдел "Финансово-счетоводни дейности"
2. Дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама"
- Отдел "Обслужване на данъкоплатци"
- Отдел "Отчитане на приходи"
- Отдел "Контрол и принудително събиране"
3. Дирекция "Икономика и стопански дейности"
- Отдел "Икономика и бизнес развитие"
- Отдел "Стопански дейности"

V. Ресор „Строителство, инвестиции и регионално развитие"

Зам.-кмет Чанка КОРАЛСКА

1. Главен архитект
Главният архитект е на подчинение на кмета на Общината и на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие". Работата на Главния архитект се подпомага от Дирекция "Устройство на територията".
2. Дирекция "Устройство на територията"
- Отдел "Устройствено планиране и архитектура"
- Отдел "Геодезия и техническа инфраструктура"
- Отдел "Инвестиционно планиране"
3. Дирекция "Строителство"
- Отдел "Строителство, озеленяване и енергийна ефективност"
- Отдел "Безопасност и организация на движението"

Дирекция "Правно-нормативно обслужване"

Дирекция "Гражданска регистрация на населението"

Дирекция "Обществени поръчки"

Дирекция "Управление на общинската собственост"

- Отдел "Общинска собственост"
- Отдел "Поземлени отношения"

Дирекция "Административно обслужване"

Дирекция "Човешки ресурси"

Дирекция "Информационно обслужване и технологии"

Дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност"

- Отдел "Общофункционален контрол"
- Отдел "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка"

Отдел „Експертно-техническо осигуряване на общинския съвет“

Дирекция "Вътрешен одит"

Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на кмета на общината и осъществява вътрешния одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Отдел "Финансов контрол"

Отдел "Финансов контрол" е на пряко подчинение на кмета на общината и осъществява предварителен контрол за законосъобразност в съответствие със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и утвърдената от министъра на финансите методология на всички документи, свързани с дейността на общинската администрация.