Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до наследник на Гина Стоянова - Гинка Дойчева за съставен Протокол от комисия относно подадено възражение

До НАСЛЕДНИЦИ НА ГИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА:                                                                                    ГИНКА АТАНАСОВА ДОЙЧЕВА УЛ. ЛЕНКО №5 ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че постъпилото в Община Бургас Ваше възражение вх. №94-01-31229/4/04.03.2021г. е разгледано на заседание на комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №1219/26.05.2021г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 12.03.2021г.,…

Прочетете повече

Съобщение до „ГРИЙН ЛАНД“ ЕООД и "БУЛГ АРИ” ЕООД

ОБЩИНА БУРГАС ДО „ГРИЙН ЛАНД“ ЕООД ГР.БУРГАС, УЛ. "АЛЕКО БОГОРИДИ" №45, ЕТ.1 ДО "БУЛГ АРИ” ЕООД ГР.БУРГАС, УЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“№31А   Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1297/21.05.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.2712 и 07079.2.2713…

Прочетете повече

Съобщение за издадени заповеди на Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" с които е одобрен проект за изменение на УПИ и одобрен РУП по плана на ПЗ"Север"

ОБЩИНА БУРГАС ДО „СЕВА БЪЛГАРИЯ“ООД ГР.БУРГАС, УЛ. "ШЕЙНОВО" 19 Уведомяваме Ви, че е са издадени Заповед №1454/02.06.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е одобрен проект за изменение на УПИ VIII в кв.56 по плана на ПЗ“Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.605.155 по КК…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЮЛИЯ ЕВГЕНИЕВНА ПЕТРОВА, КРИСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙКОВА И ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ДИМОВА

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЮЛИЯ ЕВГЕНИЕВНА ПЕТРОВА, КРИСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙКОВА И  ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ДИМОВА ЗА  ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ VI-527, КВ.61 ПО ПЛАНА НА КВ.САРАФОВО, ГР.БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.850 ПО КК НА ГР.БУРГАС   Публикувано на : понеделник 21 юни  2021…

Прочетете повече

Съобщение до заинтересовани собственици за изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на пътна връзка

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   В Държавен вестник бр.51 от 18.06.2021г. е обнародвано: -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за  трасе на пътна връзка от о.т. 209…

Прочетете повече

Съобщение до наследниците на Апостол Стамов Димов - Станка Стамова и Николай Стамов, относно вписване в регистъра на ПНИ в новообразуван поземлен имот

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА АПОСТОЛ СТАМОВ ДИМОВ: СТАНКА ПАВЛОВА СТАМОВА КВ. ВЕТРЕН,  УЛ. „БОЖУР“ №14А ГР. БУРГАС НИКОЛАЙ СТАМОВ СТАМОВ КВ. ВЕТРЕН, УЛ. „БОЖУР“ №14 ГР. БУРГАС С настоящото на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявление вх. №94-01-36720/10.11.2020г. от Валери Господинов Турманов,…

Прочетете повече

Съобщение до Димитър Стоилов Стойнов за издадена заповед

ДО ДИМИТЪР СТОИЛОВ СТОЙНОВ Уведомяваме Ви, че и издадена Заповед №1379/28.05.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за оттегляне на запавед №516/25.02.2021г. за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.6.974 по КК на гр. Бургас и…

Прочетете повече

Съобщение до собствениците на строеж: „Временен търговски обект-78 кв.м. (Три магазина и кафе-аперитив)“, находящ се на административен адрес: гр. Бургас, ул. „Васил Априлов“ № 4

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас на основание §4, ал. 2, изречение второ от Допълнителни разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава относно писмена покана на основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс (АПК) с изх. №94-01-9647(4)/01.06.2021 г. на Община Бургас до установените собственици относно започнато в дирекция „Устройство на…

Прочетете повече

Съобщение до Валери Димитров, Тодорка Тодорова и Дечко Георгиев

ДО ВАЛЕРИ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ                                                       УЛ. ХРИСТО ФОТЕВ №44, ЕТ.4 ГР. БУРГАС                                                                         ТОДОРКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА Ж.К. „ЛАЗУР“ №7, ВХ.4, ЕТ.8 ГР. БУРГАС   ДЕЧКО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ Ж.К. „ЛАЗУР“, БЛ.79, ВХ.6, ЕТ.4 ГР. БУРГАС     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   В качеството Ви на собственици на поземлени имоти с идентификатори…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за…

Прочетете повече