Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-327, ХIII-1128 и LV-1137 в кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.576, 07079.30.1128 и 07079.30.1137 по КККР на гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   ДО „ИЗАМЕТ 1991“ООД ГР.СОФИЯ, Ж.К. „ГАРА ИСКЪР“, УЛ.5007-МА №5   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-327, ХIII-1128 и LV-1137 в кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.576, 07079.30.1128 и 07079.30.1137 по КККР на гр. Бургас Същият е…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадено Решение на Общински съвет Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава: - С Решение №6-33/30.01.2024г. на Общински съвет Бургас: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, се разрешава изработване на Подробен устройствен план…

Прочетете повече

Съобщение до Недялка Абумелих собственик на ПИ, местност "Ментата", землище на кв."Банево"

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”   СЪОБЩЕНИЕ   До        Недялка Георгиева Абумелих, адрес: гр. Бургас, ул. „Фердинандова“ №78, вх.5, ет.8, ап.23 – собственик на ПИ с идентификатор 07079.13.2057 по КК на гр. Бургас, местност „Ментата“, землище на кв. „Банево“, гр. Бургас Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО  СТОЙЧО ЩЕРЕВ БОГДАНОВ  КВ. „КРАЙМОРИЕ“, УЛ. „ЧЕРНОМОРКА“ №11А  ГР. БУРГАС                                     НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ РАЙЧЕВ УЛ. „ОДРИН“ №9 ГР. АЙТОС ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДРУМЕВ УЛ. „КАРАМАНЛИЕВ“ №20, ЕТ.2, АП.4  ГР. АЙТОС СТАНИМИРА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА…

Прочетете повече

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:   - Със Заповед №635/23.02.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6  от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план…

Прочетете повече

Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ Х-1720 в кв.64 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор  07079.3.1720 по КККР на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №635/23.02.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно…

Прочетете повече