Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

ЗАПОВЕД № 71/ 06.12.2022 г.     На основание чл. 60, ал.2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права Уведомяваме Ви, че със Заповед № 4044/23.11.2022г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-50,56 и УПИ V-49, кв.7, по плана на ПЗ „Юг-запад“, гр. Бургас, представляващи ПИ…

Прочетете повече

Съобщения за издадени заповеди за заличаване на адресни регистрации

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицето Богдан Иванов Богданов, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал.1 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона…

Прочетете повече

Съобщение за одобрен план за улична регулация (ПУП-ПУР) за осигуряване на трасе за транспортен достъп до УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес парк Бургас-1

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т О Б Щ И Н А Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.96 от 02.12.2022г. е обнародвано:   -Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ,…

Прочетете повече

Съобщение до Самър Ала Хасун Ел Шамери, гр.Варна за изготвен проект ПУП-ПРЗ

ДО САМЪР АЛА ХАСУН ЕЛ ШАМЕРИ УЛИЦА „ АНДРЕЙ САХАРОВ“ №9А, ЕТ.7, АП.33 ГРАД ВАРНА     Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XXXI-19, /бивш масив 19, бивша местност „Кантона“, землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, представляващ…

Прочетете повече

Съобщение до Любка Георгиева за издадено разрешение за строеж

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” СЪОБЩЕНИЕ     Дo: Любка Георгиева Димитрова – собственик в ПИ с идентификатор 07079.820.262 по КККР на гр. Бургас, УПИ ХIV-829, кв.25 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, ул. „Начо Иванов“ №12   Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права за издадено Разрешение за строеж

До всички собственици и носители на ограничени вещни права.   Уведомяваме Ви, че е издадено Разрешение за строеж № В-75/ 14.11.2022г. за строеж „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ“, находяща се в УПИ XIV-69, кв.143 по плана на “Районен център“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.653.607 по…

Прочетете повече

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА по плана на ЗЦГЧ, по КК и РУП за нови УПИ IV и УПИ V в кв.171

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ ЦАУ "ПРИМОРИЕ" 70-00-8898/6/29.11.2022г. ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА в ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.613.179 и 07079.613.180 и СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.613.179.1 , 07079.613.179.1.1, 07079.613.179.1.2, 07079.613.179.1.4,07079.613.179.1.3, 07079.613.179.1.4,07079.613.179.1.5, 07079.613.179.1.6,07079.180.1.1,07079.180.1.1,07079.180.1.2,07079.180.1.3 Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПРЗ/…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на „СОТ – Сигнално-охранителна техника“ ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение: „изграждане на производствено-техническа база за сигнално-охранителна техника, производство на облицовъчни фасадни елементи от алуминиеви…

Прочетете повече