Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на промишлена зона “Юг-изток“, гр. Бургас

До всички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че за УПИ XIII-65, кв.2 по плана на промишлена зона “Юг-изток“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.662.40 по КККР на гр. Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст.4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки ден от 08:30…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на “Районен център“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас

До всички заинтересовани собственици   Уведомяваме Ви, че за УПИ I-19, кв.148 по плана на “Районен център“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.139 по КККР на гр. Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Същият е изложен в ст.4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки ден от…

Прочетете повече

Съобщение от Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава   - Със Заповед №2661/20.09.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас: На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие",…

Прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ПЗ Север, в.з.Росенец, в разширението на строителните граница на гр.Бургас, ж.к.Зорница, КК на гр.Бургас, кв."Рудник-Черно море"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ХIV-2808 в кв.64 по плана на ПЗ Север, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.3.2808 по КК на с.Брястовец.   Уведомяваме Ви, че със Заповед №2661/20.09.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции…

Прочетете повече

Съобщение до Костадинка Димитрова Симеонова и Недялка Димитрова Коцева

ДО КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА УЛ. АЛЕКСАНДЪР РАЧИНСКИ №1, ЕТ.3, АП.56 ГР. ВАРНА НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА КОЦЕВА Ж.К. „ЗОНА Б-5“ №8, ВХ. Б, ЕТ.6, АП.119 ГР. СОФИЯ

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: на Северен обходен път и локални платна - след 5-ти километър, до кръстовището с главен път I-9…

Прочетете повече

Съобщение до Тодор Димитров Петров

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ТОДОР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „ДРАВА“ №18 ГР. БУРГАС На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2446/01.09.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ОГНЯН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „АНТОН ИВАНОВ“ №12 ГР. БУРГАС ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ТАНЧЕВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „ЧЕРНО МОРЕ“ №17 ГР. БУРГАС ТОДОР МАТЕВ ДИМИТРОВ КВ. САРАФОВО, УЛ. „ГЕОРГИ КАЗАКОВ – ДАСКАЛА“ №52 ГР. БУРГАС АНА МОМЧИЛОВА ТАНЧЕВА УЛ. „СРЕДНА…

Прочетете повече

Съобщение до собствениците на строеж: „Временен търговски обект-78 кв.м. (Три магазина и кафе-аперитив)“, находящ се на административен адрес: гр. Бургас, ул. „Васил Априлов“ № 4

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас на основание §4, ал. 2, изречение второ от Допълнителни разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), на основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс (АПК) съобщава относно съставен Констативен протокол № П-69/01.07.2021 г. на комисия, назначена със Заповед № 661/12.03.2020 г. на Зам-кмет по „Строителство,…

Прочетете повече