Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение до Радко Минков за издаден констативен акт №В-4/29.03.2021г.

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Радко Петров Минков с постоянен и настоящ адрес: гр.Бургас, ж.к.НХК, кв.17, бл.2, ет.1, ап.1 за съставен Констативен акт №В-4/29.03.21г. Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от…

Прочетете повече

Съобщение до Тинка Мишева Абрашева

Съобщение до Г-ЖА ТИНКА МИШЕВА АБРАШЕВА с адрес: ул. „Оборище“ №34, с. Маринка, община Бургас     Община Бургас, на основание §4, ал.2, изречение второ от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, съобщава на г-жа Тинка Мишева Абрашева с адрес: ул. „Оборище“ №34, с. Маринка, община Бургас, че…

Прочетете повече

Съобщение до Пенка Алексиева за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по КК на гр.Бургас, бивша местност "Минерални бани", землище кв.Банево

ОБЩИНА БУРГАС ДО ПЕНКА ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА ГР.БУРГАС, Ж.К.МЕДЕН РУДНИК  БЛ. 65 ВХ.5 ЕТ.6 АП.103   Уведомяваме Ви, че  е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-2077, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр.Бургас /в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище кв.Банево. Същият е изложен в…

Прочетете повече

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права във връзка за издадени разрешения да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ за Мочура и КК на гр.Бургас

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатори 07079.13.1914 и 07079.13.1915 по КК на гр.Бургас, местност Мочура, землище кв.Банево   Уведомяваме Ви, че със Заповед №1133/29.04.2021г. на основание чл.124a, aл.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции…

Прочетете повече

Съобщения до всички собственици и ноистели на ограничени вещни права във връзка за издадени разрешения да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ за Мочура и КК на гр.Бургас

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатори 07079.13.1914 и 07079.13.1915 по КК на гр.Бургас, местност Мочура, землище кв.Банево   Уведомяваме Ви, че със Заповед №1133/29.04.2021г. на основание чл.124a, aл.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции…

Прочетете повече

Съобщение за издадени разрешения да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ за Мочура и КК на гр.Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава     - Със Заповед №1133/29.04.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На…

Прочетете повече

Съобщение за решение за допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021г., в Раздел VІ. „Обекти от първостепенно значение“ с нова точка „49“

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас съобщава на заинтересованите лица, че  по т.21 от Протокол №21 от дневния ред на проведеното на 14.04.2021 година заседание на Общински съвет – Бургас, на основание Докладна записка от Димитър Николов –  Кмет на Община Бургас, е прието решение за допълване на Програмата за управление и разпореждане…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО ЕВА НИКОЛОВА ЕРЕНБЕРГ                                                   УЛ. „ШЕЙНОВ“ №43 ГР. БУРГАС   СЛАВИ НИКОЛОВ КОСТАДИНОВ  Ж.К. „ЛАЗУР“, БЛ.81, ЕТ.15, АП.87 ГР. БУРГАС   ТАТЯНА ЩЕРЕВА КОСТАДИНОВА  УЛ. „ЦАР СИМЕОН I“ №84, ВХ.1 ГР. БУРГАС   ХРИСТИНА ЩЕРЕВА КОСТАДИНОВА УЛ.…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА ЗА  ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ / ПУП-ПРЗ/ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.2214 ПО КК НА ГР.БУГАС,/ БИВШ ИМОТ ПЛ.№ 56, БИВШ МАСИВ 74, Б.МЕСТНОСТ КЕЛЕВА НИВА“, ЗЕМЛИЩЕ БУРГАС/                  …

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВЕСЕЛИН ДЕНЧЕВ АНЕГНОСТИЕВ И „КОМЕРС ТОНИ – 91“ ЕООД ЗА ИЗГОТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВЕСЕЛИН ДЕНЧЕВ АНЕГНОСТИЕВ И „КОМЕРС ТОНИ – 91“ ЕООД ЗА ИЗГОТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ / ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ ХХ-14,34 В КВ. 6 ПО ПЛАНА НА ПРЕДВИДЕНОТО РАЗШИРЕНИЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО В УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 13/СМФ ПО ОУП НА ГР.БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ…

Прочетете повече