Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т О Б Щ И Н А Б У Р Г А С На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава : Със Заповед № РД-09-9/28.03.2022г. на областен управител на област Бургас е разрешено изработването на Подробен устройствен план…

Прочетете повече

Бургас посреща Европейската нощ на музеите на 21 май

На 21 май, събота, Регионален исторически музей Бургас ще отбележи Нощта на музеите. Експозициите на РИМ-Бургас ще предложат на своите посетители разнообразна програма от изложби и събития, които могат да бъдат разгледани от 18:00 до 00:00 часа с вход свободен. По традиция в 18:00 часа официален старт ще даде Духовият…

Прочетете повече

Съобщение за ПУП за землището на Бургас и землището на Поморие

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава: Със Заповед № РД-09-9/28.03.2022г. на областен управител на област Бургас е разрешено изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на обект „Оптична кабелна линия 07-807/ТШ4-0807-0801/ТШ6, преминаващо през землището на гр.Бургас и землището на гр.Поморие като елемент на техническата…

Прочетете повече

Съобщение за одобрена оценка на недвижим имот по плана на новообразуваните имоти на с.о."Каптажа", землище Изворище

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ, УЛ. ФРЕДЕРИК КЮРИ №51 Д, ЕТ. 5, ГР. ВАРНА СВИЛЕН НИКОЛОВ НИКОЛОВ, Ж.К. ВЪЗРАЖДАНЕ, БЛ. 43, ВХ. 2, ЕТ. 6, ГР. БУРГАС ЯНЧО ИЛИЕВ МИТЕВ, Ж.К. ЗОРНИЦА, БЛ. 13, ВХ. 2, ЕТ. 8, ГР. БУРГАС ТОДОР ИЛИЕВ МИТЕВ, Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 39, ВХ. 18, ЕТ. 5, ГР.…

Прочетете повече

Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №14-„З”/12.05.2022г. за обект: „Жилищна сграда“

Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №14-„З”/12.05.2022г. за обект: „Жилищна сграда“, находящ се в УПИ VI-433,438, кв.23 по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.607.331 по КККР на гр.Бургас.   3/13.05.2022г. Дирекция „ЦАУ Зора“ ДО Васил Киров Стоянов, Мариян Денчев Димов, Мария Йорданова Илчева, Имухан…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно…

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09.00 до 17.00 часа, за връчване на: Заповед за възлагане…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен служебен проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IX-341 и УПИ I-330, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.602.341 и 07079.602.330 по КК на

До Галин Илиев Димов ул. „Стефан и Обрейко Обрейкови“ №7 гр.Пловдив Уведомяваме Ви, че е изготвен служебен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IX-341 и УПИ I-330, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.602.341 и 07079.602.330 по КК…

Прочетете повече

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатори 07079.2.1994, 07079.2.1998 и 07079.2.1999 по КК на гр.Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатори 07079.2.1994, 07079.2.1998 и 07079.2.1999 по КК на гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед №1350/09.05.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2…

Прочетете повече