Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ДОБРИ ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „АНТОН ИВАНОВ“ №26 ГР. БУРГАС ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „ЧЕРНО МОРЕ“ №29 ГР. БУРГАС ВЕСЕЛИН МИХАЙЛОВ ДОБРЕВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „БРАЦИГОВО“ №14 ГР. БУРГАС ГЕОРГИ ДОБРИНОВ ДОБРЕВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „БРАЦИГОВО“ №14,…

Прочетете повече

Съобщение до Димитър Атанасов Топалов и Иванка Панайотова Топалова

Община Бургас съобщава констативен акт №П-1/19.04.2022г., с който е открито административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Бургас съобщава на Димитър Атанасов Топалов и Иванка Панайотова Топалова, че е съставен констативен акт №П-1/19.04.2022г., с който е открито административно производство по реда на чл.225а,…

Прочетете повече

Съобщение до Недка Георгиева Лапчева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО НЕДКА ГЕОРГИЕВА ЛАПЧЕВА УЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №6 С. БЪЛГАРИ На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1179/20.04.2022г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се индивидуализира УПИ ХХХII-1142, кв.7,…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани за издадено разрешение за промяна на предназначението за обект по КККР на гр.Бургас

До всички заинтересовани Уведомяваме Ви, че на основание чл.147а от ЗУТ, е издадено разрешение за промяня на предназначението № В-15/ 08.06.2022г., за обект „Промяна на предназначението на СОС с идентификатор 07079.653.215.1.27 по КККР на гр. Бургас, ОТ РЕСТОРАНТ В МАГАЗИН“, в партера на сграда с идентификатор 07079.653.215.1 по КККР на…

Прочетете повече

Съобщение до всички собственици на самостоятелни обекти и носители на ограничени вещни права в сграда находяща се в бл.31, ж.к."Славейков" за издадено разрешение за строеж

ОБЩИНА БУРГАС ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.34.1 ПО КК НА ГР.БУРГАС - БЛ.31, Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“, ГР.БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж № О-72/01.06.2022г. на главен експерт в ЦАУ “Освобождение“, Община Бургас за „ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ…

Прочетете повече

Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №19-„З”/24.06.2022г.

Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №19-„З”/24.06.2022г. за обект: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.438.1.9 ПО КККР С ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИГРАЛНА ЗАЛА В АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ, РАЗПОЛОЖЕН В ПАРТЕРА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.438.1 ПО КККР НА ГР.БУРГАС", находящ се в УПИ IV-687, кв.43Г…

Прочетете повече

Съобщение до Христо Георгиев Христов и Милена Тодорова Христова

Съобщение до г-н Христо Георгиев Христов с постоянен административен адрес: Община Бургас, ж.к. “Лазур“ ,ул. “Васил Петлешков“ №10, ет.3 и г-жа Милена Тодорова Христова с постоянен административен адрес: Община Бургас, ж.к. “Лазур“ ,ул. “Васил Петлешков“ №10, ет.3 .   На основание чл.18а , ал.9 и ал.10 от Административно-процесуален кодекс (АПК),…

Прочетете повече

Съобщение до Росица Златанова-Милкова и Румяна Жечкова за изготвен проект ПУП-ПРЗ, землище на кв.Долно Езерово

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ДОЛНО ЕЗЕРОВО“     ДО РОСИЦА ГОСПОДИНОВА ЗЛАТАНОВА-МИЛКОВА Ж.К. „ИЗГРЕВ“, БЛ.68, ВХ.3, ЕТ.8 ГР. БУРГАС РУМЯНА ПЕТРОВА ЖЕЧКОВА УЛ. „БАЙКАЛ“ №11А ГР. СОФИЯ   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.6.973 и 07079.6.974 по КК на гр. Бургас…

Прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за одобрена оценка на недвижим имот по плана на с.Маринка

ЖИВКА СТАНКОВА МИХАЛЕВА, БУЛ. ДЕМОКРАЦИЯ №104, ВХ. 5, ЕТ. 7, АП. 13, ГР. БУРГАС ПАВЛИНА СТАНКОВА СТАНКОВА, Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 55, ВХ. 1, ЕТ. 5, АП. 14, ГР. БУРГАС СТЕФАН ВАСИЛЕВ ГРОЗЕВ, УЛ. ОБОРИЩЕ №19, С. МАРИНКА, ОБЩ. БУРГАС МИНКА ПЕЙКОВА ИВАНОВА, УЛ. ПЕТРА №8, ЕТ. 2, ГР. ШУМЕН МИЛЕНА…

Прочетете повече