Съобщение за обнародвани в Държавен вестник одобрени ПУП-ПУР

Публикувано на: Петък, 19 Март 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 1 Април 2021, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА БУРГАС

 

В Държавен вестник бр.23 от 19.03.2021г. са обнародвани:

 

-Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че с Решение №19-12/26.01.2021г. на Общински съвет Бургас са одобрени:

-Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за провеждане на локална обслужваща улица на път I-6 София-Бургас с вход при км 486+700, дясно, и изход при км 486+800, дясно, еднопосочно по посока Ветрен-Бургас с о.т.113а-о.т.113б-о.т.113в-о.т.113г-о.т.113д-о.т.113е-о.т.113ж-о.т.113з за транспортно обслужване на имоти в част от устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен (бивша местност „Под шосето“ (бивша „Шосе бою“).

-Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) по отношение на УПИ II-3,4, отговарящ на ПИ с идентификатори 07079.12.822 и 07079.12.823 по КК на гр.Бургас, състоящо се в корекция номера на УПИ от II-3,4 на УПИ VI-3,4.

-Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.12.827 по КК на гр. Бургас (бивш имот с пл.№ 024011, бивша местност „Под шосето“ (бивша „Шосе бою“), с който се обособяват УПИ VII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.12.1898, и УПИ VIII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.12.1899, с функционално отреждане на двата УПИ „за складовотърговска база за нехранителни стоки и офиси“, с предвидено в УПИ ново свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници с предвиждане на застройка и за ТП, в застроителните линии на нов УПИ VIII, с предвидени показатели за застрояване за устройствена зона 3/Смф, както следва: Плътност до 40%, Кинт до 1,5, Озеленяване мин.40% и Височина 10,00 м. (3 ет.) в устройствена зона 3/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв. Ветрен.

                  Решението  подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

 

-Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че с Решение №19-13/26.01.2021г. на Общински съвет Бургас са одобрени:

1. Изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ I-330, отреден – „за районен парк“, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, с което се разполагат 4 (четири) нови сезонни обекта, с предмет на дейност: два за продажба на ядки, кафе и закуски (К 5.1 и К 5.2), един за продажба на сладолед (К 1.4) и един за детски атракцион – батут (К 3.3).

2. Изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ I-176,309, отреден „за парк“ в кв.19 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, с което се разполагат 2 (два) нови обекта – един целогодишен обект за продажба на кафе и закуски и един целогодишен обект-павилион, ползван от Общината.

3. Изменение на действаща план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр. Бургас, с което се разполагат 12 (дванадесет) нови позиции – два сезонни обекта за продажба на сладолед (К 1.25 и К 1.26), четири сезонни обекта за атракции (К 2.26, К 2.27, К 2.28 и К 2.29), един сезонен обект за продажба на плажни стоки (К 5.8), един сезонен обект за продажба на фрешове (К 6.6), един сезонен обект за продажба на закуски (К 8.6), един сезонен обект за продажба на цигари (К 9.4), един сезонен обект за продажба на царевица (К 3.14) и един целогодишен обект – навес (Н 10), находящ се пред ресторант „Воденицата“.

                  Решението  подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 590 Последна промяна: 13:43:16, 19 март 2021