Съобщение до всички собственици на съществуващата сграда с идентификатор 07079.610.291.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в УПИ I-2209, кв. 8, по плана на ЦГЧ гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.291 по КККР на гр. Бургас, на административен адрес: ул

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 29 Март 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 7 Април 2021, 00:00

До  всички собственици на съществуващата сграда с идентификатор 07079.610.291.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в УПИ I-2209, кв. 8, по плана на ЦГЧ гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.291 по КККР на гр. Бургас, на административен адрес: ул. „Александровска“ № 11, гр. Бургас – частна собственост

Писмо изх. №94-01-37884(2)/29.03.2021 г. на Община Бургас.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Бургас уведомява всички собственици, че в изпълнение на Решение №61-16/27.08.2019 г. на общински съвет Бургас и  във връзка с постъпило заявление с вх. №94-01-37884/07.11.2019 г. е възложила изготвяне на инвестиционен проект за извършване на ремонтно-възстановителни дейности по архитектурно-строителна недвижима културна ценност съществуващата сграда с идентификатор 07079.610.291.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в УПИ I-2209, кв. 8 по плана на ЦГЧ-Бургас, на административен адрес: ул. „Александровска“ № 11, гр. Бургас – частна собственост, попадаща в обхвата на Групова недвижима културна ценност „Ансамбъл Александровска - Гарата“ и в границите на устройствена зона Цкин в територията на Централната градска част на гр. Бургас.

Изготвен е инвестиционен проект за обект: „Ремонтно-възстановителни дейности по сграда с идентификатор 07079.610.291.1 в УПИ I-2209, кв. 8 по плана на ЦГЧ-Бургас“, окомплектован по части: Архитектура, Конструкции, Технология, Количествени сметки и спесификация на вложените материали, фаза: Технически проект, съгласуван със Становище изх. № СТ-84-343 от 18.02.2021 г. на Министерство на културата.

Като неразделна част от инвестиционния проект за видовете ремонтно-възстановителни дейности е изготвена подробна количествено-стойностна сметка.

Съгласно решението на Общински съвет-Бургас проектът, ведно с указания и срокове за изпълнението им ще Ви бъде предоставен безвъзмездно за изпълнение.

При неизпълнение на указаните, необходими съгласно инвестиционен проект и дадените предписания ремонтно-възстановителни дейности по фасадите, същите ще бъдат извършени от Общинско предприятие „Общински имоти“ Бургас, като вложените средства ще бъдат претендирани за възстановяване от собствениците на сградата.

В качеството Ви на собственици на самостоятелен обект в гореописаната сграда Ви каним на 06.04.2021 г. (вторник) в 16,00 ч. на работна среща с представители на община Бургас, Общинско предприятие „Общински имоти“ Бургас и с проектантския екип, на която ще имате възможност да се запознаете с изготвения и съгласуван с Министерство на културата инвестиционен проект.

Работната среща ще бъде проведена в стая № 403, ет. 4, административна сграда на Община Бургас с адрес: ул. „Александровска“  №26, гр. Бургас.

За гореизложеното, до всички собственици е изпратено по пощата писмо изх. №94-01-37884(2)/29.03.2021 г. на Община Бургас.

 

 

 

Дирекция „Устройство на територията“

инж. Анелия Стефанова Георгиева,

Главен експерт „Контрол на строителството“, Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1245 Последна промяна: 15:17:19, 29 март 2021