Съобщение за издадена заповед с която се разрешава изработването на специализиран ПУП-ПП за изграждане на специализирана лодкостоянка

Публикувано на: Петък, 2 Април 2021, 00:00
Валидно до:

СЪОБЩЕНИЕ 
ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №РД-02-15-32/15.03.2021г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството

 

На основание чл.112д, ал.5, във връзка с ал.1, ал.3 и ал.4, чл.111а, ал.1 и чл.112п, ал.1 от ЗМПВВППРБ, заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството разрешава изработването специализиран подробен устройствен план – Парцеларен план /СПУП-ПП/ за изграждане на защитена лодкостоянка в акваторията на Черно море, югоизточно от ПИ с идентификатор 07079.20.1474 по КК на гр.Бургас и план за регулация и застрояване (ПРЗ) в границите на ПИ с идентификатор 07079.20.1474, обособяване на нов УПИ VI-1561 „за защитена лодкостоянка, брегоукрепване и ТП“, в кв.30, местност „Ъгъла“, землище кв.Сарафово, гр.Бургас,

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 505 Последна промяна: 15:46:39, 08 април 2021