Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на квартал Банево

Публикувано на: Четвъртък, 8 Април 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 21 Април 2021, 00:00

ДО
КАТЯ ЦОНЧЕВА ЛЮДТКЕ
- собственик на ПИ,
находящ се в кв.Банево,
гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-761 и УПИ ІХ в кв.67 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, съответни на ПИ с идентификатори 07079.705.761 и 07079.705.762 по КККР на гр.Бургас, с което се променя отреждането на УПИ VІІІ-761 в кв.67 по плана на кв.Банево, гр.Бургас от „за жилищно строителство“ в „за жилищно строителство и автомивка“ и се предвижда ново едноетажно свързано застрояване, разположено на общата дворищнорегулационна граница между двата УПИ и на уличната регулационна линия, при установени показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на гр.Бургас за устройствена зона Жм, както следва: Височина – до 10 м, Плътност – до 30 %, К инт. – до 1,      П озеленяване – мин. 60 % и задължително паркиране в границите на УПИ.

Проектът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в сградата на Дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к.„Славейков“ до бл.49, и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Освобождение“ до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

Д. Ахмакова
Главен специалист УПА
Тел. за връзка: 056/860 919

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1315 Последна промяна: 15:44:16, 08 април 2021