Съобщение до Димитър Стойнов за издадена заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ

Публикувано на: Четвъртък, 22 Април 2021, 00:00
Валидно до:

ДО
ДИМИТЪР СТОИЛОВ СТОЙНОВ

Уведомяваме Ви, че и издадена Заповед №516/25.02.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.6.974 по КК на гр. Бургас, /землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, бивша местност „Черна Яна“, /бивша „Караянос“, бивш масив 66, по недействаща КВС/, в устройствена зона 1/Пп по действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на населеното място при съобразяване с действащ ПУП-ПУР, одобрен с Решение №31-16/17.12.2013г. на Общински съвет Бургас, с който се обособява нов УПИ VIII-974, отреден за ПИ с идентификатор 07079.6.974, с функционално отреждане „за складова база метални изделия и строителни материали и ТП“, с предвидено ново свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници с установяване на показатели за застрояване, както следва: височина – до 10 м. /3ет./, К плътност – до 80%, Кинт – до 2.5, П озеленяване – мин. 20% и паркиране в УПИ и Подробен устройствен план – План за застроаване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.6.973 по КККР на гр. Бургас /землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, бивша местност „Черна Яна“, /бивша „Караянос“, бивш масив 66, по недействаща КВС/, в устройствена зона 1/Пп по действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на населеното място, с който при съобразяване с действащ ПУП-ПУР, одобрен с Решение №31-16/17.12.2013г. на Общински съвет Бургас и предвижданията на действащ ОУП на гр. Бургас се предвижда ново свободно застрояване „за складова база метални изделия и строителни материали“, разположено на нормативни отстояния от имотни граници и мин. На 27м. от бъдещо предвидено трасе на обходен път,  с установяване на показатели за застрояване, както следва: височина – до 10 м. /3ет./, К плътност – до 80%, Кинт – до 2.5, П озеленяване – мин. 20% и паркиране в УПИ, посочени в матричен и табличен вид в графичната част, съгласно черните, червени и сини линии, надписи и условните цветове върху плана, който е неразделна част от заповедта.

Заповедта е изложена в стая №3 на Дирекция „ЦАУ Долно Езерово“, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа. Телефон за справки 056/ 580103.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас пред административен съд –град Бургас в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

 

ИНЖ. РУМЯНА ОРБОВА
Главен специалист в Дирекция УТ, отдел УПА
Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 537 Последна промяна: 16:08:08, 08 април 2021