Съобщение до Веселин Райков във връзка с подадено заявление за изменение на плана на ПНИ в землище на кв.Банево

Публикувано на: Четвъртък, 8 Април 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 22 Април 2021, 00:00

До:                                                                                       
ВЕСЕЛИН ИВАНОВ РАЙКОВ                                                          
ЖК. ВЛ. ВАРНЕНЧИК, БЛ. 22, ВХ. 1, ЕТ. 5, АП. 13                                     
ГР. ВАРНА

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявление вх.№94-01-22223/21.07.2020г. от Веселин Иванов Райков, наследник на Иван Райков Тодоров, за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ относно новообразувани поземлени имоти /НПИ/ №№503.504, 503.506, 503.763, 503.764, 503.871, 503.872, 503.873 по ПНИ на с.о. “Острица 1“, землище кв. Банево, одобрен със Заповед №РД-09-75/28.02.2005г. на Областен управител на Област Бургас.

Постъпилото заявление, ведно с копие на проект за изменение на ПНИ на с.о. “Острица 1“, землище кв. Банево, е разгледано на заседание на комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №1219/26.05.2020г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 30.09.2020г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №3/30.09.2020г., т.3 от дневния ред.

Комисията отлага разглеждането на проект за изменение на ПНИ, по Заявление вх. №94-01-22223/21.07.2020г. от Веселин Иванов Райков, наследник на Иван Райков Тодоров, за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ относно новообразувани поземлени имоти /НПИ/ №№503.504, 503.506, 503.763, 503.764, 503.871, 503.872, 503.873 по ПНИ на с.о. “Острица 1“, землище кв. Банево, одобрен със Заповед №РД-09-75/28.02.2005г. на Областен управител на Област Бургас, до отстраняване на нередовностите.

С преписката, образувана по цитираното по-горе искане за изменение в регистъра на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да изразите становище по взетото решение.

Съгласно определената в наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, за разглеждане на комисия по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ следва да заплатите – 100 лв. Таксата е освободена от ДДС.

При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

Теодора Тамахкярова – мл. експерт отдел „Геодезия и техническа инфраструктура“

тел.: 056/907 289    

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1098 Последна промяна: 16:31:41, 08 април 2021