СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ПО ПЛАНА НА ЦГЧ

Публикувано на: Сряда, 14 Април 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 28 Април 2021, 00:00

Изх.№ 94-01-6792/16/14.04.2021г.

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА  УПИ Х-1055, УПИ ХI-1054  в кв.118  ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР  07079.608.171 , 07079.608.172 ПО КК НА ГР. БУРГАС

      Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за  застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Работен устройствен план /РУП / за УПИ Х-1055 и  УПИ ХI-1054 в кв.118 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор  07079.608.171 и ПИ с идентификатор 07079.608.172 по КК на гр. Бургас

   Настоящите заповеди подлежат на обжалване  по реда на  основание чл.215, ал.4  от ЗУТ пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" до Община Бургас. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ                           
ГЛ.ЕКСПЕРТ „УПА“

ИЗГОТВИЛ: М. Танева
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 528 Последна промяна: 10:23:13, 10 май 2021