Съобщение за издадени разрешения за изработване на за изменение на ПУП-ПЗ по плана на кв.Сарафово, ЦГЧ, с.Маринка, с.Извор, КК на гр.Бургас и м. "Голата нива"

Публикувано на: Вторник, 20 Април 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 20 Май 2021, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №987/19.04.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за УПИ VI-527, кв.61 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.850 по КК на гр. Бургас.

 

- Със Заповед №989/19.04.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за УПИ XV-931, кв. 136, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.608.61 по КК на гр. Бургас.

 

- Със Заповед №999/19.04.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 47202.503.79 по КК на с.Маринка, с.о. „Черниците-Училищното“, Община Бургас.

 

- Със Заповед №1003/19.04.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас.

На основание чл. чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.11, ал.2 от Наредба №19/ 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на  предназначението им, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи служебен проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 32367.27.36 по КК на с.Извор, местност „Хурдере“.

 

- Със Заповед №1007/19.04.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 47202.503.150 по КК на с.Маринка, с.о. „Черниците-Училищното“, Община Бургас.

 

- Със Заповед №1014/20.04.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124, ал.2 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.3702 и 07079.2.3703 по КК на гр.Бургас /стар идентификатор 07079.2.1905/, находящи се в с.о. „Бизнес-парк Бургас 5“, бивш масив 73, местност „Голата нива“ /б. „Келева нива“/ по недействаща КВС.

 

- Със Заповед №1015/20.04.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6  и чл.36 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-1920,1921, УПИ IX-1920 и УПИ X-1918,1919 кв.35, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.611.215, 07079.611.216 и 07079.611.217 по КК на гр. Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 460 Последна промяна: 13:37:14, 23 април 2021