Съобщение до собственици за издадена заповед, с която се одобрява изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ЦГЧ

Публикувано на: Сряда, 21 Април 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 5 Май 2021, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ ЦАУ "ПРИМОРИЕ"

Изх.№ 94-01-33761/16/21.04.21г. 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права 

в УПИ XIII- 974 и УПИ XII-979  в кв.120 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор  07079.611.16 и 07079.611.21 по КК на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е изготвенa Заповед №692/11.03.2021г.  и  Заповед №693/11.03.2021г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване проект за изменение на Подробен устройствен план –  План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Работен устройствен план /РУП/ УПИ XIII- 974 и УПИ XII-979  в кв.120 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор  07079.611.16 и 07079.611.21 по КК на гр. Бургас

Същaта е изложен в стая №3 на Дирекция ЦАУ”Приморие” , ул.“Александровска №83 всеки работен ден  от 8,30 до 12,30 ч.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване  по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция „ЦАУ Приморие“ Община Бургас. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Тел. за справка:056/84 35 12.

 

Гл.специалист:.............................

                         /Сл.Костадинова/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 510 Последна промяна: 13:34:29, 23 април 2021