Обявление за обнародвани в Държавен вестник бр.85 от 12.10.2021г. съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 15 Октомври 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 29 Октомври 2021, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

В Държавен вестник бр.85 от 12.10.2021г. са обнародвани:

 

-Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за пътна връзка за транспортен достъп на ПИ с идентификатори 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК на с. Твърдица, община Бургас, в устройствена зона 1/Смф съгласно ТУП на с. Твърдица, община Бургас.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

 

-Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр.Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв.Лозово, гр.Бургас.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 292 Последна промяна: 10:08:47, 15 октомври 2021