Съобщение до Стоян Георгиев за възстановяване на собствеността върху НПИ в с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 27 Октомври 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 10 Ноември 2021, 00:00

До:

Стоян Стойков Георгиев

ул.„странджа планина“ №32, вх.2, ет.5

гр.Бургас

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,

С настоящото, на основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило Заявление вх. №94-01-6459/19.02.2021г. от Николинка Димитрова Цонева, наследник на Иванка Аргирова Цонева, за възстановяване на собствеността върху новообразувани поземлени имоти /НПИ/, находящи се в с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище.

С плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о. „Каптажа“, землище на с. Изворище, одобрен със заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас, на името на наследниците на Иванка Аргирова Цонева е записан и предвиден за възстановяване НПИ №167.1143.

От служебно събраните доказателства се установи, че върху НПИ №167.1143 с площ 1020 кв.м. попада върху ползвателски имот /ПИ/ №167.504, целият с площ 952 кв.м. по помощен план /ПП/ към ПНИ, записан в списъка на имотите, предоставени за ползване на Стоян Стойков Георгиев.

В качеството Ви на ползватели/собственици на ПИ №167.504 по ПП към ПНИ на с.о. „Каптажа“, з-ще с. Изворище, можете да изразите вашето становище по отправеното искане като представите бележки, възражения и доказателства за придобито право на ползване, респективно, придобито право на собственост върху този имот по реда на §4 „а“ и/или „б“ от ПЗР на ЗСПЗЗ.

В тази връзка, в качеството си на заинтересована страна по образуваното административно производство в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение следва да представите в Община Бургас ет.4 стая 401 /всеки вторник от 9-12ч. и 14-17ч./ притежаваните от Вас документи за процесния имот.

При условие, че не сте придобили право на собственост върху имота и имате валидно учредено право на ползване, следва да отправите искане до Община Бургас за оценка на направените от вас подобрения в имота, след заплащане на такса за възлагане на оценка съгласно тарифата, приета от Общински съвет гр. Бургас на проведено заседание на 20.12.2008г. /Протокол №16/20.12.2008г./.

При непредставяне на доказателства за право на собственост върху ПИ №167.504 по ПП към ПНИ, то НПИ №167.1143 по ПНИ на с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище, Община Бургас, ще бъде възстановен на наследниците на Иванка Аргирова Цонева по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:
Теодора Тамахкярова – младши експерт в отдел „Геодезия и техническа инфраструктура“
тел: 056/907 289

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 204 Последна промяна: 12:23:54, 27 октомври 2021