Разгледани заявления от комисията по чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортните обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас

Публикувано на: Петък, 25 Март 2022, 11:10
Валидно до:

1. В Община Бургас постъпи заявление от Сдружение „Клуб по конен спорт „ Хан Крум – Бургас“, по реда на Раздел III „Учредяване на ограничени вещни права“ по чл.24-25, ал.1 от Наредбата на условията и реда на използването на спортните обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас за имоти с идентификатори 07079.622.201 и 07079.622.201.1 по КК на гр. Бургас, които са включени в списъка по чл. 104, ал.1 от ЗФВС.

Пазарната оценка на спортен обект: Екологично образователен център с клуб по конен спорт в Парк „Езеро“ - Бургас, представляващ сграда с идентификатор 07079.622.201.1 -конюшня и съоръжения, изградени в УПИ X - 201 в кв. 1 по ПУП-ПРЗ на Парк „Езеро“, гр. Бургас, с идентификатор 07079.622.201 по КККР на гр.Бургас, е 289 210,00 лв. без ДДС, в това число стойността на сградата е 175 800 лв., а на съоръженията е 113 410 лв.

Пазарната оценка на УПИ X- 201 в кв. 1 по ПУП - ПРЗ на Парк „Езеро“ , гр.Бургас, с площ 15444 кв.м., отреден за конна база, съответстващ на Поземлен имот с идентификатор 07079.622.201 по КККР на гр. Бургас, за който е съставен АПОС №9376/14.05.2020 г. е 7550 500,00 лв. без ДДС.

Заявления за участие могат да подават и други кандидати в срок до два месеца от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Заявителите трябва да представят към заявленията си финансово обезпечена инвестиционна програма, отговаряща на изискванията на чл. 114 и чл. 115 от Закона за физическото възпитание и спорта, в срок до два месеца от публикуването на първото заявление.

Всеки заявител следва да представи финансово обезпечена инвестиционна програма в непрозрачен плик, с посочване на пълното наименование на спортния обект, наименованието на заявителя и данни за контакт.

Заявленията и инвестиционните програми се подават в Община Бургас, ОП „Общински имоти“, ул.“Шейново“№24, ет.1, стая 6, телефон за контакт 056/840801.“

2. В Община Бургас постъпи заявление от Сдружение „Футболен клуб „Локомотив - Бургас”, по реда на Раздел III„ Учредяване на ограничени вещни права ", чл. 24 - 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортните обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас за спортен обект, състоящ се от площадка за тенис -корт, площадка за волейбол, площадка за баскетбол и футбол, три зрителски трибуни, находящ се УПИ VII, в кв. 22, по плана на зона „Б”, ж.к. „Меден Рудник", гр. Бургас, с идентификатор 07079.653.574 по КККР на гр. Бургас.

Оценена пазарна стойност на спортния обект - 303 830,00 лв. без ДДС.

Имотът е вкл. в списъка по чл. 104, aл.1 от ЗФВС.

Заявления за участие могат да подават и други кандидати в срок до два месеца от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Заявителите трябва да представят към заявленията си финансово обезпечена инвестиционна програма, отговаряща на изискванията на чл. 114 и чл. 115 от Закона за физическото възпитание и спорта, в срок до два месеца от публикува}ieто на първото заявление.

Всеки заявител следва да представи финансово обезпечена инвестиционна програма в непрозрачен плик, с посочване на пълното наименование на спортния обект, наименованието на заявителя и данни за контакт.

Заявленията и инвестиционните програми се подават в Община Бургас, ОП „Общински имоти”, ул. „Шейново” № 24, ет. 1, стая 6, тел. за контакт 056/840801. 

3. В Община Бургас постъпи заявление от Сдружение „Футболен клуб „Бургас спорт ”, по реда на Раздел III „ Учредяване на ограничени вещни права ", чл. 24 - 25, ал.1 от Наредбата за условията и реда за използването на спортните обекти общинска собственост на територията на Община Бургас за спортен обект изграден в УПИ III, с площ 4950 кв.м., в кв. 4 по ПУП - ПРЗ на ж.к. „Зорница", гр.Бургас, с идентификатор 07079.601.200 no КККР на гр. Бургас, отреден за спортно игрище ведно с изградената в него сграда с идентификатор 07079.601.200.1, гр. Бургас ж.к. „Зорница", сграда за обществено хранене, брои етажи 1, застроена площ 238 кв.м.

Имотът е включен в списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС, има определена пазарна стойност на сградата и спортния комплекс - 415 750 лв. без ДДС.

Заявления за участие могат да подават и други кандидати в срок до два месеца от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Заявителите трябва да представят към заявленията си финансово обезпечена инвестиционна програма, отговаряща на изискванията на чл.114 и чл.115 от Закона за физическото възпитание и спорта, в срок до два месеца от публикуването на първото заявление.

Всеки заявител следва да представи финансово обезпечена инвестиционна програма в непрозрачен плик, с посочване на пълното наименование на спортния обект, наименованието на заявителя и данни за контакт.

Заявленията и инвестиционните програми се подават в Община Бургас, ОП „Общински имоти", ул. „Шейново" № 24, ет. I, стая 6, тел. за контакт 056/840801.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1275 Последна промяна: 14:01:27, 25 март 2022