Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.608.330 и сгради с идентификатор 07079.608.330.1, 07079.608.330.2, 07079.608.330.3, 07079.608.330.4, 07079.608.330.5 по КК гр. Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 20 Май 2022, 16:58
Валидно до: Петък, 3 Юни 2022, 00:00

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ХIV в кв.135б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.608.330 по КК на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. „Александровска” №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Тел. за справка:84 35 12.

 

Изготвил:
Мариана Танева

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 131 Последна промяна: 17:02:53, 20 май 2022