Съобщение до “ВЮ 2002“ ЕООД, ЕИК 201315905, гр. Поморие за издадено разрешение за строеж в землището на кв.Лозово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 14 Септември 2022, 15:21
Валидно до: Сряда, 28 Септември 2022, 00:00

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

СЪОБЩЕНИЕ

Дo: “ВЮ 2002“ ЕООД, ЕИК 201315905, гр. Поморие – собственик на ПИ с идентификатор 07079.4.776 по КК на гр. Бургас

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №101/09.08.2022 г. за обект: „Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ) на границата на ПИ с идентификатор 07079.4.1017 по КК на гр. Бургас (УПИ III-1017, бивш масив 24, землище кв. „Лозово“, гр. Бургас); Кабел ниско напрежение (НН) от ТНН на ТП „Лозово 6“ (в ПИ с идентификатор 07079.4.776 по КК на гр. Бургас, УПИ IX-776, бивш масив 23, землище кв. „Лозово“, гр. Бургас) до КРШ-нов; Кабел НН от КРШ-нов до ново електромерно табло (ТЕПО) монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.4.1017 по КК на гр. Бургас, УПИ III-1017, бивш масив 24, землище кв. „Лозово“, гр. Бургас“

Инвестиционният проект за горепосочения обект се съхранява в Община Бургас – стая 408.

Издаденото разрешение за строеж №101/09.08.2022 г. за подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. писмено

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 288 Последна промяна: 15:34:18, 14 септември 2022