Съобщение до Борис Борисвов, Росен Борисов, Атанаска Станулов, Никола Станчев и Иван Станчев във връзка с постъпило искане за изменение на регистъра на ПНИ на с.о."Каптажа", землище Изворище

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 9 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Понеделник, 23 Януари 2023, 00:00

ДО:

 

БОРИС ИЛИЕВ БОРИСОВ

Ж.К. „ЗОРНИЦА“ БЛ. 24

ГР. БУРГАС

 

РОСЕН НИКОЛОВ БОРИСОВ

Ж.К. „КРАСНО СЕЛО“ БЛ. 199, ЕТ. 4, АП. 14

ГР. СОФИЯ

 

АТАНАСКА АСЕНОВА СТАНУЛАВА

Ж.К. „ЛАЗУР“, БЛ. 33, ВХ. 5, ЕТ. 8, АП. 16

ГР. БУРГАС

 

НИКОЛА ЕНЧЕВ СТАНЧЕВ

КВ. РУДНИК, УЛ. „ТУНДЖА“ №3

ГР. БУРГАС

 

ИВАН ЕНЧЕВ СТАНЧЕВ

КВ. РУДНИК, УЛ. „ТУНДЖА“ №3

ГР. БУРГАС

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с постъпило в Община Бургас заявление с вх. №94-01-1449/14.01.2022г. от Цветелина Христова Димитрова и Димитър Николов Димитров с искане за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областния управител на Област Бургас, в обхвата на новообразуван поземлен имот /НПИ/ №167.1209, съгласно представения проект за изменение и в изпълнение на решението Комисията по §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, обективирано в Протокол №1/24.03.2022г., т.8 от дневния ред, е издадена Заповед №3924/10.11.2022г. на Кмета на Община Бургас.

За решението на комисията сте уведомени съгласно чл.26, ал.1 от АПК.

Със Заповед №3924/10.11.2022г. на Кмета на Община Бургас се изменя ПНИ на с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище, относно НПИ №167.1209, с площ 1919 кв.м., се обособява НПИ №167.781, с площ 941 кв.м., НПИ №167.1209 променя площта си на 978 кв.м.

  • регистъра към ПНИ НПИ №167.781, с площ 941 кв.м. се записва на Димитър Николов Димитров и Цветелина Христова Димитрова с документ за собственост – нотариален акт №189 от 16.10.2006г., НПИ №167.1209, с площ 978 кв.м. остава записан на н-ци на Борис Михалев Митев.

Със Заповед №3924/10.11.2022г. на Кмета на Община Бургас може да се запознаете в Община Бургас, етаж 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти:

Теодора Тамахкярова - гл. специалист отдел „Геодезия и техническа инфраструктура“

тел: 056/907 289

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 163 Последна промяна: 17:07:09, 09 януари 2023