Съобщение за издадена Заповед №4324/16.12.2022г. на Заместник - кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ III-76, кв.2

Публикувано на: Вторник, 17 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Вторник, 31 Януари 2023, 00:00

До всички заинтересувани лица, собственици и носители на ограничени вещни права в:

  • бл.31 /сграда с идентификатор 07079.601.31.1/, ж.к. „Зорница“, гр.Бургас;
  • бл.32 /сграда с идентификатор 07079.601.32.1/, ж.к. „Зорница“, гр.Бургас;
  • бл.36 /сграда с идентификатор 07079.601.36.1/, ж.к. „Зорница“, гр.Бургас;
  • бл.36А /сграда с идентификатор 07079.601.36.2/, ж.к. „Зорница“, гр.Бургас;
  • бл.37 /сгради с идентификатори 07079.601.37.1 и 07079.601.37.2/, ж.к. „Зорница“, гр.Бургас,

находящи се в УПИ IV „за жилищна сграда и ТП“, кв.2 по плана на ж.к. „Зорница“, гр.Бургас /ПИ с идентификатор 07079.601.75 по КККР на гр.Бургас/.

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №4324/16.12.2022г. на Заместник - кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ III-76, кв.2 по плана на ж.к. „Зорница“, гр.Бургас /Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 07079.601.76 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Бургас/.

Заповедта е изложена в стая №409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 17,15ч.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Тел. за справка: 056 / 907-487; 056 / 907-294.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 437 Последна промяна: 16:56:32, 17 януари 2023